Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2019    |    Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

Historia Związku

Email Drukuj PDF

9.10.1980r. – zawiązanie się Zakładowego Komitetu Założycielskiego
w Przedsiębiorstwie Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku. W jego skład weszli: Honorata Sobiecka – Pilch, Wojciech Kaczor, Czesław Bobek, Józef Chrzanowski, Adam Jakubowicz, Franciszek Sobczak, Tadeusz Pomajda, Andrzej Nowakowski, Mieczysław Dąbrowski, Ryszard Pawłowski. Z inicjatywy Zakładowego Komitetu Założycielskiego podjęte zostały starania, których celem było zintegrowanie "Solidarności" w ramach branży. Efektem tych starań było utworzenie Krajowej Komisji Mieszanej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z siedzibą w Dolnośląskim Zakładzie Gazownictwa Wrocław.

5.02.1981 – 13.12.1981r. - I kadencja NSZZ „Solidarność”
w Przedsiębiorstwie Nafty i Gazu w Sanoku. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Wojciech Kaczor. Działalność związku w tym okresie koncentrowała się wokół zadań wynikających z realizacji porozumień zawartych w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu między Komisjami Rządowymi a przedstawicielami załóg robotniczych.

1989r. – reaktywowanie NSZZ "Solidarność"
w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu. W dniu 27.04.1989r. odbyło się pierwsze spotkanie grup założycielskich, na którym powołano Tymczasową Komisję Zakładową. Przewodniczącym Komisji został Józef Szpyrka. Był to okres wzmożonej odbudowy struktury związkowej. Zakres działania Komisji Zakładowej obejmował w szerokiej mierze problemy pracowniczo – socjalne, dotyczące wartościowania stanowisk pracy, płac, urlopów wypoczynkowych, zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą i środki czystości.

11.07.1989 – 15.01.1992r. – II Kadencja NSZZ „Solidarność”
w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Stanisław Sieradzki. Do ważniejszych osiągnięć Komisji II kadencji zaliczyć trzeba: wprowadzenie nominalnego czasu pracy w zakładzie, wdrożenie nowego zakładowego regulaminu wynagradzania, zmiany w gospodarowaniu funduszem socjalnym, przyśpieszenie oddania do użytku Ośrodka w Rajskim, wynegocjowanie korzystniejszych warunków odejścia pracowników objętych zwolnieniem grupowym, wypłaty wyższych zasiłków statutowych i odpraw emerytalno – rentowych, udział w pracach Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

15.01.1992 – 30.01.1995r. – III Kadencja NSZZ „Solidarność”
w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Stefan Szafran. W tym okresie Komisja Zakładowa obejmowała swoją działalnością bardzo szeroki zakres zagadnień, od problemów czysto pracowniczych po całokształt spraw zakładu. W dobie restrukturyzacji wiele wysiłku wymagało zabezpieczenie stabilnych, bezpiecznych miejsc pracy i w miarę godziwych wynagrodzeń dla pracowników. Członkowie Komisji Zakładowej brali czynny udział w pracach Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, dotyczących opracowania nowego układu zbiorowego pracy.

30.01.1995 – 24.03.1998r. – IV kadencja NSZZ „Solidarność”

w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został ponownie Stefan Szafran. Szczególne osiągnięcia Komisji tej kadencji to: stworzenie propozycji zakładowego układu zbiorowego pracy, udział w stworzeniu nowego systemu kwalifikacji stanowisk, współtworzenie zakładowego regulaminu pracy, opracowanie propozycji regulaminu działalności socjalnej, współudział
w tworzeniu spółdzielni mieszkaniowych na bazie mieszkań zakładowych, udział w komisjach: płacowej, mieszkaniowej, socjalnej, monitorowanie zasad przyjmowania pracowników. Ponadto członkowie Komisji Zakładowej czynnie angażowali się w prace Zarządu Regionu, Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz w działalność polityczną.

24.03.1998 – 26.03.2002r. – V kadencja NSZZ „Solidarność”
w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Stefan Szafran. Była to jedna z najtrudniejszych kadencji w dotychczasowej działalności NSZZ „Solidarność”. W związku ze zmianami organizacyjno – prawnymi oraz z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. przed związkami zawodowymi pojawiły się nowe wyzwania i problemy, nastąpiła konieczność dostosowania struktury i zakresu działania związków odpowiednio do zmieniającej się w szybkim tempie nowej rzeczywistości. Zasadniczym problemem stał się proces restrukturyzacji zatrudnienia. Działalność NSZZ „Solidarność” w tym okresie skierowana była na maksymalną obronę miejsc pracy oraz na pomoc pracownikom w wydzielaniu spółek pracowniczych. Negocjacje prowadzone z pracodawcą doprowadziły do podpisania porozumienia, które zakładało w pierwszej kolejności odejście pracowników uprawnionych do emerytury lub wcześniejszej emerytury. W czasie trwania kadencji Komisja Zakładowa przekształciła się w Międzyzakładową, aby objąć swym zasięgiem działania i ochroną dotychczasowych członków, którzy podjęli pracę w spółkach pracowniczych. Członkowie Komisji Zakładowej brali czynny udział w pracach Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Związkowej Komisji Koordynacyjnej.

26.03.2002 – 03.03.2006 – VI kadencja NSZZ „Solidarność”
w Oddziale Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu. Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej został Stefan Szafran. Była to kadencja skomplikowana i bardzo trudna, ponieważ w tym okresie zmianie uległo ustawodawstwo w zakresie spraw pracowniczych, zmieniał się wielokrotnie kodeks pracy, ustawa o związkach zawodowych, ustawa o zwolnieniach grupowych i inne. Na to nałożyły się również sprawy związane z dalszą restrukturyzacją i prywatyzacją PGNiG S.A. W dobie zachodzących procesów wymuszonych gospodarką rynkową priorytetową sprawą stało się dla związku stworzenie jak najmniej bolesnego programu restrukturyzacji. Przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej, Rady Sekcji GNiG oraz Związkowej Komisji Koordynacyjnej uczestniczyli w licznych spotkaniach i trudnych negocjacjach z Zarządem PGNiG S.A. oraz z przedstawicielami ministerstw.
Skutkiem tego było przyjęcie korzystniejszych rozwiązań wynikających z wdrażania II etapu restrukturyzacji. W roku 2005 Komisja Międzyzakładowa podjęła decyzję o wystąpieniu ze Związkowej Komisji Koordynacyjnej i Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 9 września 2005r. Stefan Szafran zrezygnował z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. Nowym Przewodniczącym został Tomasz Ziembicki.