Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

Dzisiaj jest: 19 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Dariusz, Urban, Gabriela

Negocjacje płacowe z Zarządem Spółki.

Email Drukuj PDF

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne, na którym nie osiągnięto porozumienia. Strona pracodawcy, mimo, że na poprzednim spotkaniu zobowiązała się do przedstawienia konkretnej propozycji dotyczących premii rocznej, zaproponowała stronie związkowej enigmatyczny zapis, że do rozmów na temat premii rocznej wrócimy w roku następnym. Zarząd podtrzymuje stanowisko braku podwyżek, określając jedynie, że  wielkości bonów może podlegać rozmowom. Po długiej wymianie poglądów i braku porozumienia strony ustaliły termin następnego spotkanie za tydzień. Strona społeczna po konsultacjach z prawnikami związkowymi przygotuje na przedmiotowe posiedzenie zmodyfikowane żądania, w tym zapisy dotyczące premii rocznej. Jeżeli pracodawca na nie się nie zgodzi to będą one zapisem w Protokole rozbieżności - stanowiskiem strony związkowej. Pracodawca będzie miał jeszcze tydzień na ich  przeanalizowanie i jeżeli się nie zgodzi to wpisze swoje propozycje, które będą zapisem w Protokole rozbieżności po stronie pracodawcy. Dalej inicjatywę w sporze przejmie mediator zewnętrzny.

Wypowiedzenie Programu i Porozumienia dotyczącego Racjonalizacji Zatrudnienia z 22 grudnia 2008 r.

Email Drukuj PDF

W dniu 24 września 2014 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA wypowiedziało Program Racjonalizacji Zatrudnienia oraz Osłon Finansowych dla Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2009-2011 (III etap) oraz Porozumienie z 22 grudnia 2008 r., w sprawie procedur realizacji Programu Racjonalizacji Zatrudnienia oraz Osłon Finansowych dla Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2009-2011 (III etap). W związku z powyższym, zarówno Program, jak i Porozumienie wygasną 31 grudnia 2014 r. Władze Spółki wskazują jako przyczynę wypowiedzenia Programu oraz Porozumienia wprowadzenie Programu Poprawy Efektywności Grupy Kapitałowej PGNIG.

Stanowisko RSK "Solidarność" GNiG z dnia 17 września 2014 r.

Email Drukuj PDF

Stanowisko nr 1/VIII/2014

Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest zdecydowanie przeciwna wypowiadaniu Programu Racjonalizacji Zatrudnienia na rok przed jego wygaśnięciem.

W sytuacji zachodzących zmian organizacyjnych, aby nie narażać się na zarzut nierównego traktowania pracownik w, Spółka PGNiG SA powinna rozpocząć negocjacje nowego programu dla Grupy Kapitałowej bez wypowiadania dotychczasowego Programu. Aktualna sytuacja PGN|G SA pozwala sfinansować dotychczasowe zamierzenia restrukturyzacyjne i program ten powinien być kontynuowany. Sprzeciw nasz budzi również sposób wypowiadania tego Programu, gdyż strona społeczna podpisująca program, nie jest o tym fakcie informowana i o kolejnych decyzjach dowiaduje się jedynie z informacji giełdowych.

Pismo Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa do Prezesa PGNiG SA.

Email Drukuj PDF

W dniu 19.09.2014 r. Sekcja Krajowa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przesłała pismo odnoszące się do obecnej sytuacji w Grupie Kapitałowej PGNiG SA do Prezesa PGNiG SA Pana Mariusza Zawiszy w nastepujacej tresci:

"Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Górnictwa Naftowego i Gazownictwa po uzyskaniu informacji ze spotkania Zarządu PGNIG SA z przewodniczącymi organizacji związkowych w dniu 9 września o realizacji w Grupie Kapitałowej Programu Poprawy Efektywności i wyzwań związanych z procesem liberalizacji rynku gazu stanowczo sprzeciwia się szukaniu oszczędności na kosztach pracowniczych i redukowaniu zatrudnienia.

Przygotowaniami do tego procesu może być również aktualna droga korporacyjna zmierzająca do wypowiedzenia programu racjonalizacji zatrudnienia oraz przygotowane opracowania firm konsultacyjnych optymalizujące funkcjonowanie spółek. Opracowania te obarczone jest porównawczymi błędami z innych zagranicznych spółek bez uwzględnienia specyfiki funkcjonowania naszej branży.

Skutkiem podjętych działa może być zakłócenie prawidłowego funkcjonowania naszych firm, wzrost zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego oraz nieprzerwanych dostaw gazu. Może to również przyczynić się do wzrostu liczby awarii i zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Już dzisiaj wiele prac wynikających z prawa górniczego i geologicznego wykonuje się w niewystarczającej obsadzie kadrowej i przy naruszeniu przepisów. Jednocześnie wydłuża się czas i trasy dojazd w pogotowia gazowego i służb technicznych na miejsce potencjalnych awarii czy innych zdarzeń.

Zmniejszanie ilości terenowych jednostek w każdej ze spółek lub ich wydzielanie poza GK, a także redukowanie miejsc pracy i stanowisk pracownik w bezpośrednio produkcyjnych spotka się z naszym zdecydowanym sprzeciwem.

Jednocześnie przestrzegamy przed dalszymi ograniczeniami nabytych praw pracowniczych gdyż koszty pracy są tylko jednym z nie największych wydatków w spółek. Zdecydowanych oszczędności należy szukać na kosztach wynikających z decyzji politycznych, cenie gazu czy kosztach złego zarządzania spółkami.

Aktualna sytuacja finansowa spółek PGNiG SA oraz PSG Sp. z o.o. nie wymaga tak radykalnych rozwiązań, a wprost przeciwnie Grupa Kapitałowa powinna również wspierać spółki znajdujące się aktualnie w gorszej sytuacji finansowej, gdyż plany inwestycyjne w najbliższych latach do realizacji w branży, dają nadzieję na prawidłowy rozwój rynku gazu w całym procesie od poszukiwań, poprzez zagospodarowanie, wydobycie transport do jego sprzedaży klientowi.

Jednocześnie informujemy że kontynuowania błędnej polityki spotka się z naszym zdecydowanym sprzeciwem i zaostrzaniem działań możliwych do realizacji na podstawie trwających sporów zbiorowych.

Otrzymują:

 • Premier RP Ewa Kopacz
 • Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński
 • Minister Gospodarki Janusz Piechociński
 • Komisja Krajowa NSZZ ,,Solidarność" Piotr Duda
 • Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ ,,Solidarność'' Mirosław Miara
 • Sejmowa Komisja Skarbu Państwa
 • Rada Nadzorcza PGNiG
 • Załoga GK PGNiG SA".

Komunikat organizacji związkowych.

Email Drukuj PDF

W dniu 10.09.2014 r. odbyła się kolejna tura negocjacji pomiędzy Pracodawcą, a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi w PGNiG SA. W trakcie rozmów Pracodawca zaprezentował sytuację ekonomiczno-finansową firmy oraz wskazał na czekające firmę wyzwania związane z:

 • kontraktem jamalskim,
 • kontraktem katarskim,
 • obligiem giełdowym  (gazowym),
 • wprowadzeniem ustawy opodatkowania od wydobycia węglowodorów,

które mogą przynieść negatywne skutki dla kondycji firmy.

Strona Związkowa podtrzymała swoje żądania zgłoszone w sporze zbiorowym. Pracodawca poprosił o odroczenie rokowań o kolejny miesiąc, by móc w tym czasie powołać eksperta, który pomoże Zarządowi Spółki w ostatecznej analizie możliwości realizacji naszych żądań. Wykazując dobrą wolę, ale uwzględniając fakt, że spór zbiorowy nie rozpoczął się wczoraj Strona Związkowa zaproponowała datę 24 września 2014 r. uznając, że okres dwóch tygodni jest wystarczający do przeprowadzenia takiej analizy. Na tym negocjacje w tym dniu zakończono.  Ponadto Strona Związkowa otrzymała odpowiedź od Pracodawcy  na list jaki został złożony na ręce Prezesa Zarządu PGNiG SA. Na dzień dzisiejszy nie podejmujemy się komentowania odpowiedzi, którą w imieniu Prezesa udzielił Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, HSE i Standardów Jakości Pan Tadeusz Zając uznając, że pracownicy firmy sami wyciągną z tej lektury  własne wnioski czytając zarówno nasz list, jak i odpowiedź Pracodawcy. Oczekujemy, że kolejna tura rokowań wyznaczona na 24.09.2014 r. przyniesie pozytywny skutek, o czym niezwłocznie poinformujmy załogę.

Przekształcenie magazynów kawernowych.

Email Drukuj PDF

W dniu 26.08.2014 r. Komisja Zakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Centrala Spółki PGNiG SA przekazała pismo dotyczące przekształceń organizacyjnych magazynów kawernowych Panu Wojciechowi Chmielewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG SA o następującej treści:

"KZ NSZZ „Solidarność” w Centrali Spółki zwraca się z apelem o wstrzymanie zaplanowanych przez Zarząd przekształceń organizacyjnych w funkcjonowaniu magazynów kawernowych.

Naszym zdaniem, przyjęte rozwiązanie, tj.  przeniesienie pracowników Oddziału Mogilno do OSM i z tym związane przesunięcie prowadzenia eksploatacji, konserwacji i remontów na magazynie Mogilno do OSM,  nie jest ekonomicznie uzasadnione, a przy tym jest bardzo niekorzystne dla pracowników Oddziału Mogilno.

Koncepcja funkcjonowania działalności w zakresie magazynowania gazu, przyjęta Uchwałą Zarządu w lipcu br., a mówiąca, że prowadzenie bieżącej eksploatacji PMG będzie prowadzone przez Oddziały w Sanoku i Zielonej Górze, a Spółka OSM będzie jedynie realizować funkcje operatora systemu magazynowania w zakresie wymaganym przepisami prawa, jest według nas jak najbardziej słuszna. Dlaczego więc przy realizacji tej Uchwały zdecydowano się na działania, które bardzo uderzą w pracowników, a także będą generować dodatkowe koszty dla PGNiG SA.

Oddział KPMG Mogilno funkcjonuje w strukturach PGNiG SA ponad rok jako samodzielna jednostka (wbrew opiniom lansowanym przez OSM), całkowicie zabezpieczająca funkcjonowanie magazynu, tj. prowadzi wszelkie prace związane z eksploatacją, konserwacją, ługowaniem komór i nadzorem prac przy rozbudowie i włączaniu kolejnych komór magazynowych do eksploatacji, prowadzi remonty a także planuje inwestycje i zakupy. Załoga to zespół ludzi bardzo dobrze wykształconych (ponad 70% inżynierów) z uprawnieniami, w najlepszym wieku produkcyjnym (74% pracowników ma staż 5-20 lat). Włączenie do PGNiG SA spowodowało stosowanie standardów pracy PGNiG SA, które zostały przyjęte z aprobatą przez załogę, gdyż znacznie przewyższały standardy poprzedniego pracodawcy. Oddział w pełni spełnia też wymogi prawa górniczego do prowadzenia ruchu zakładu górniczego i może prowadzić bezzbiornikowe magazynowanie gazu ziemnego na koncesji wydanej przez MOŚrZNiL w 1994 r. (Kosakowo posiada oddzielną koncesję).  

Jedynym mankamentem jest brak własnej obsługi kadrowej, płacowej i prawnej. Przyłączenie KPMG Mogilno do Oddziału Zielona Góra (wszystkie te służby posiada), te braki by wyeliminowało.  

Przekazanie pracowników i całej działalności Oddziału Mogilno do OSM, oprócz totalnego niezadowolenia i zestresowania załogi, spowoduje powstanie nowych kosztów dla PGNiG SA związanych z działalnością magazynowania gazu. Spółka OSM jest taryfowana, więc nie może wykazywać zysków ze swojej działalności. Zatem do „kasy” PGNiG SA z tego tytułu nic nie wpłynie. Ponadto będziemy musieli (PGNiG SA) podpisywać z OSM umowy na eksploatację, remonty, konserwację - ustawowo obarczone marżą, nie mniejszą niż 5%. Co dodatkowo wpisze Spółka w koszty umowy nie będziemy w stanie ocenić, gdyż nie będziemy mieć fachowców - będą przeniesieni do OSM. Koszty pracy w OSM wzrosną też z uwagi na zwiększoną liczbę pracowników i prawdopodobny wzrost liczby członków Zarządu (aktualnie Zarząd jest jednoosobowy). Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej w OSM, też będzie wymagało zatrudnienia nowych osób.

Kalkulowanie, że przechodzącym pracownikom z Oddziału Mogilno do OSM po roku obniży się wynagrodzenia, gdyż przestanie obowiązywać ZUZP, jest wyjątkowo perfidne. Jeżeli jest to głównym celem, to wskazywałoby, że Zarząd pod pozorem szukania oszczędności nie zastanawia się jak polepszyć kondycję firmy, ale jak pogorszyć warunki pracy i płacy pracownikom.

Podsumowując, apelujemy do Rady Nadzorczej o przeanalizowanie realizacji uchwały Zarządu dotyczącej koncepcji reorganizacji funkcjonowania działalności w zakresie magazynowania gazu w kontekście zastrzeżeń zgłoszonych przez nas. Naszym zdaniem Kawernowe, Podziemne Magazyny Gazu (Mogilno, Kosakowo) powinny organizacyjnie być włączone do Oddziału w Zielonej Górze, zaś działalność Spółki OSM powinna być ograniczona jedynie do realizacji funkcji operatora systemu magazynowania w zakresie wymaganym przepisami prawa."

Spotkanie oragnizacji związkowych z Władzami Spółki.

Email Drukuj PDF

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne dotyczące rozwiązania sporu zbiorowego. Porozumienie nie zostało osiągnięte. Następne spotkanie zostało zaplanowane na 10 września br. Po spotkaniu Organizacje Związkowe wystosowały pismo do Prezesa Zarządu, do wiadomości Rady Nadzorczej i załogi, które zostało przesłane do pracowników poprzez pocztę elektroniczną.

Posiedzenie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”.

Email Drukuj PDF

W dniu 29 lipca 2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. w Warszawie, na którym zostało podjęte stanowisko o daleko idącym niezadowoleniu z decyzji Prezesa Zarządu określonej w piśmie z dnia 9.07.2104 r., która odrzuca żądania strony związkowej zawarte w piśmie Zakładowych Organizacji Związkowych działających w PGNiG S.A. z dnia 7 lipca 2014 r. Zakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” uważa, iż powoływanie się na  aktualną sytuacją gospodarczą w kraju oraz sytuacją ekonomiczną Spółki, w tym wdrażanie mało sprecyzowanego Programu Poprawy Efektywności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. nie są argumentami przekonywającymi dla zastosowania tak drastycznych w skutkach dla pracowników działań. Zakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” wyraża nadzieje, że w trakcie toczącego się sporu zbiorowego pracodawca przejawi dobrą wolę, zweryfikuje swoje decyzje i przychyli się do uzasadnionych żądań strony społecznej. Dalsze zaostrzanie powstałego konfliktu w relacji Zarząd - Zakładowe Organizacje Związkowe, spowoduje złe postrzeganie firmy na giełdzie i przez właściciela - Ministerstwo Skarbu. Optymalizacja kosztów pracy tylko poprzez obniżanie rocznych wynagrodzeń pracowników, przyniesie wręcz odwrotny skutek: efektywność pracy spadnie,  a przez to zamiast poprawy efektywności (poprawy wyników ekonomicznych firmy) odnotujemy jej spadek, a to nie jest nikomu potrzebne - ani pracownikom, ani  pracodawcy.  

Odpowiedź Zarządu Spólki na żądania strony społecznej.

Email Drukuj PDF

W dniu 09.07.2014 wpłynęła odpowiedź Zarządu Spółki dotycząca żądań strony związkowej skierowana w piśmie Zakładowych Organizacji Związkowych działających w PGNiG SA. Pracodawca oświadczył , że nie jest w stanie zrealizować przedstawionych żądań motywując swoja decyzję aktualną sytuacją gospodarczą w kraju oraz sytuacją ekonomiczna Spółki, w tym wdrażanego programu Poprawy Efektywności Grupy Kapitałowej PGNiG SA. Obecnie podstawowym celem jest efektywne zarządzanie Grupą kapitałową PGNiG SA i przygotowanie jej na przyspieszenie procesu liberalizacji rynku gazu w Polsce, przewidywany wzrost konkurencji, wysokie koszty gazu z importu oraz rosnące koszty prowadzonej działalności operacyjnej.

W najbliższym czasie strona społeczna podejmie właściwe kroki w związku z negatywna odpowiedzią na uzasadnione żądania strony związkowej. O wszystkich krokach będziemy państwa informować na bieżąco.

Spotkanie organizacji związkowych działających w PGNiG SA.

Email Drukuj PDF

W dniu 07.07.2014 r. odbyło się posiedzenie organizacji związkowych działających w PGNiG SA w Warszawie, które dotyczyło obecnej sytuacji w naszej firmie. Nasz związek reprezentował Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pan Zygmunt Sobka. Rezultatem rozmów było wystosowanie pism/żądań strony społecznej dotyczących najważniejszych obecnie kwestii tj. premii rocznej, wzrostu wynagrodzenia w 2014 r., komisji do spraw dialogu i udziału obserwatorów strony społecznej w zespołach opracowujących inicjatywy efektywności do Prezesa Zarządu Pana Mariusza Zawiszy. 

Poniżej prezentujemy treść przedmiotowych pism: 

Pismo znak: ZZ PGNiG Nr  8/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku.

Dotyczy: premii rocznej, wzrostu wynagrodzeń w 2014 r.

Żądania strony związkowej

Związki zawodowe, po informacjach o wynikach finansowych PGNiG SA za 2013 r. i pierwszy kwartał 2014 r. oraz przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami pracodawcy oraz po wypowiedzeniu przez pracodawcę Porozumień dotyczących premii rocznej niniejszym przedkładają swoje żądania: 

 1. Przyjęcia wskaźnika przyrostu wynagrodzeń w 2014 r.  na poziomie 5,59 % w skali roku.
 2. Wzrostu wartości bonów w skali roku do poziomu 2000,00 zł.
 3. Wycofania wypowiedzeń Porozumień dotyczących Premii rocznej z dnia: 27.03.2013 r. oraz z dnia 24.06.2013 r. 

Termin realizacji żądań - sześć dni (do dnia 14 lipca 2014 r.) 

Oświadczenie:

Nie zrealizowanie przez Prezesa Zarządu naszych żądań w przedstawionym terminie:

a)  rozpocznie  z dniem 15 lipca  br. procedurę sporu zbiorowego z pracodawcą zgodnie z art.1 Ustawy  z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;

b)  doprowadzi w konsekwencji do ogłoszenia strajku.

Pismo znak: ZZ PGNiG Nr  9/2014z dnia 7 lipca 2014 roku.

W nawiązaniu do propozycji utworzenia Komisji do spraw dialogu społecznego, stanowisko zakładowych organizacji związkowych PGNiG SA, po przeanalizowaniu przedłożonego związkom zawodowym Porozumienia, jest następujące:

1. Uważamy, że tworzenie takiej Komisji jest zbędne, a ponadto zapisy są niezgodne z prawem pracy, ustawą o związkach zawodowych a nawet Konstytucją RP.

2. Obowiązujące Porozumienie z dnia 26.02.2007 r. wystarczająco wskazuje dobre standardy wzajemnych relacji partnerów dialogu społecznego, tj. organizacji związkowych i pracodawcy oraz wskazuje jak twórczo rozwiązywać problemy i zapobiegać konfliktom.

Z uwagi na to, że obecnie funkcjonujące Porozumienie jest lepszym źródłem, określającym strategiczne, newralgiczne dla stron dialogu zagadnienia niż proponowane nowe Porozumienie, apelujemy do Zarządu o stosowanie się do obowiązującego Porozumienia, co będzie sygnałem, że Zarządowi zależy na właściwym, prawidłowym i szczerym dialogu społecznym.

Pismo znak: ZZ PGNiG Nr 10/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku.

W związku ze złożonym przez Pana Prezesa zaproszeniem przedstawicieli związków zawodowych jako obserwatorów do poszczególnych Zespołów opracowujących inicjatywy dla Programu Efektywnościowego, zakładowe organizacje związkowe dziękują za złożone zaproszenie, lecz na dzień dzisiejszy nie widzą możliwości uczestniczenia w pracach Zespołów w jakiejkolwiek formie, z uwagi na mały wpływ naszych przedstawicieli (obserwatorzy) na prace Zespołów, tym bardziej, że rozpoczęły swoje działanie jakiś czas temu.

 Jednocześnie zakładowe organizacje związkowe wnioskują o:

 1. Przedstawienie zakładowym organizacjom związkowym szczegółowych materiałów dotyczących inicjatyw, które były zdaniem Pana Prezesa (17 czerwca) w opracowaniu.
 2. Informację w zakresie postępowania prac poszczególnych Zespołów w szczególności dotyczących: restrukturyzacji organizacyjnej, proponowanych i prowadzonych inwestycji, magazynowania gazu, polityki zatrudnienia i płac.
 3. Ostateczne i końcowe wypracowane materiały w zakresie wszystkich 15 Zespołów Inicjatywnych.

 

Wypowiedzenie porozumienia w sprawie nagrody rocznej.

Email Drukuj PDF

Informujemy, iż w dniu 18.06.2014 r. Zarząd Spółki działając na podstawie ust. 13 Porozumienia zawartego w dniu 27.03.2013 r. pomiędzy PGNiG SA, a Centralami Związków Zawodowych i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w PGNiG SA  dotyczącego zasad przyznawania premii rocznej dla pracowników GK PGNiG wypowiedział przedmiotowe porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Przyczyna wypowiedzenia ww. Porozumienia jest wdrożenie Programy Poprawy Efektywności Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

Strona 2 z 45