Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

Dzisiaj jest: 19 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Dariusz, Urban, Gabriela

Spotkanie związków zawodowych z Zarządem PGNiG SA.

Email Drukuj PDF

W dniu 17.06.2014 r. w siedzibie Spółki PGNiG S.A w Warszawie odbyło się długo oczekiwane przez stronę społeczną spotkanie przedstawicieli związków zawodowych PGNiG S.A. z Prezesem PGNiG SA Panem M. Zawiszą.

Na spotkaniu został przedstawiony zebranym projekt Porozumienia dot. powołania komisji ds. dialogu społecznego w PGNiG SA. Ze względu na fakt, że związkowcy widzieli ten dokument dopiero na spotkaniu, uzgodniono, że uwagi do projektu (stanowisko) związki przekażą w ciągu 3 tygodni. Proponowane jest utworzenie Komisji w skład której wchodziliby przedstawiciele (po jednym) z każdej zakładowej org. związkowej w PGNiG SA oraz 2 przedstawicieli Zarządu i dyrektor odpowiedzialny za prowadzenie dialogu społecznego. NSZZ „Solidarność” traktowana jako ZOK miałaby jednego przedstawiciela. Do zadań Komisji m.in. należałoby:

  • Negocjowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
  • Negocjowanie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych pracowników PGNiG S.A.
  • Negocjowanie Regulaminu Pracy,
  • Negocjowanie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Następnie przedstawiciele pracodawcy przedstawili w zarysie Program Poprawy Efektywności, którego szczegóły są dopiero w opracowaniu. Przygotowywanych jest 15 inicjatyw optymalizacyjnych, typu: optymalizacja kosztów pracy, wzrost efektywności obszaru zakupów itp. Prezes zaprosił stronę związkową, żeby wytypowała swoich przedstawicieli jako obserwatorów do poszczególnych zespołów opracowujących powyższe inicjatywy.

W kwestii zatrudnienia Zarząd poinformował, iż pootrzymuje przyjętą generalną zasadę nie przedłużanie umów o pracę pracownikom zatrudnionym na czas określony z przyjętym wyjątkiem dopuszczającym wnioskowanie przez dyrektorów oddziałów „mocno” uzasadnionych wniosków. Takie działanie ma wymusić na dyrektorach przegląd kadry i zatrzymanie osób niezbędnych i rezygnację z osób zbędnych.

Poinformowano również Związki zawodowe, że na ostatnie PDO odeszło 212 pracowników, najwięcej w Oddziale Zielona Góra i Mazowieckim Oddziale Handlowym.

Prezes M. Zawisza poinformował, że mając na uwadze dalszą perspektywę funkcjonowania firmy i ochronę miejsc pracy, podtrzymuje swoje stanowisko, tj. zero podwyżek w tym roku. Pomimo argumentów strony społecznej takich jak: dobry wynik firmy, wzrost kosztów utrzymania, wzrost minimum socjalnego Prezes nie dopuścił możliwości dalszych negocjacji w tej kwestii. Prezes obiecał wypłatę połowy Barbórki z pensją czerwcową i wypłatę w lipcu premii rocznej na zasadach jak w roku ubiegłym. Odmówił też zwiększenia wartości bonów i zasilenia kwotą 4 mln zł Centralnego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników GK PGNiG SA. Prezes zapowiedział również, że zamierza wypowiedzieć „Porozumienia w sprawie premii rocznej” z dnia 27.03.2013.

Negocjacje płacowe.

Email Drukuj PDF

W dniu 17-ego czerwca zaplanowane jest kolejne spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych PGNiG S.A. (mamy nadzieję, że w końcu na spotkanie przybędzie Prezes M. Zawisza) z Zarządem Spółki.
Tematem spotkania będą sprawy, o które występowaliśmy jako związki PGNiG S.A. w ostatnim okresie, tj. sprawy dotyczące: dialogu między pracodawcą, a związkami, Program Efektywności w GK PGNiG, płacowe (premia roczna, wzrost wynagrodzeń w 2014 r.), zatrudnienia (w tym umowy na czas określony).
Zasady podziału premii rocznej NSZZ Solidarność zaproponował takie jak w roku ubiegłym (stała kwota 1500 zł dla wszystkich i reszta premii proporcjonalnie do zarobków). Odnośnie płac, tak jak już wcześniej informowaliśmy, wnioskujemy o  5,59% wzrostu wynagrodzeń w skali roku, dodatkowych bonów w wysokości 1000 zł oraz zasilenia Wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 4 mln zł z przeznaczeniem na pomoc dla pracowników całej Grupy Kapitałowej.
O wynikach przedmiotowego spotkania bedziemy Państwa bieżąco informawać.

Posiedzenie władz ZOK NSZZ "Solidarność".

Email Drukuj PDF

Szanowani Państwo

 

W dniach 29-30 maja 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” PGNiG SA w związku z procedurą wyborczą władz Związku na nowa kadencję 2014-2018.

 

 

Delegaci w wyborach tajnych wybrali na funkcję Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” PGNiG SA Pana Zygmunta Sobkę.

 

Serdecznie gratulujmy i życzymy wytrwałości w dążeniu do obranych celów oraz sukcesów w pracy związkowej.

 

Władze ZOK na kadencję 2014-2018

Zakładowa Komisja Koordynacyjna:

1.         Zygmunt Sobka (Przewodniczący) – Oddział w Sanoku

2.         Zenon Gontarz (Z-ca Przewodniczącego) – OGiE Warszawa

3.         Zygmunt Sroczyński (Z-ca Przewodniczącego) – Oddział w Zielonej Górze

4.         Marek Perdek (Sekretarz) – Oddział w Odolanowie

5.         Zdzisław Pituła vel Cyganik (członek Prezydium) – Oddział Handlowy

6.         Maciej Gałęza - Oddział w Sanoku

7.         Marek Gierczak – Oddział w Sanoku

8.         Ryszard Makara – Oddział w Sanoku

9.         Marek Tandyrak - Oddział w Sanoku

10.       Czesław Nowicki - Oddział w Sanoku

11.       Renata Kłóta – Oddział w Zielonej Górze

12.       Wiesław Pinkowski – Oddział w Zielonej Górze

13.       Anna Ujda – Centrala Spółki

14.       Magdalena Zegarska – Centrala Spółki

15.       Wioletta Sendra – Oddział w Odolanowie 

Zakładowa Koordynacyjna Komisja Rewizyjna:

1.         Andrzej Mazurek – (Przewodniczący) – OGiE Warszawa

2.         Edyta Orlińska (Sekretarz) – Oddział w Sanoku

3.         Jan Pawłowski – Oddział w Sanoku

4.         Paweł Baszczuk – Oddział w Zielonej Górze

5.         Janusz Jakubowski – Oddział w Odolanowie

Pismo organizacji związkowych do Prezesa Zarządu PGNiG SA.

Email Drukuj PDF

W dniu 20.05.2014 roku organizacje związkowe działające w PGNiG SA w Warszawie wystosowały pismo do Pana Mariusza Zawiszy Prezesa Zarządu Spółki o następującej treści:

 

„Zakładowe Organizacje Związkowe działające w PGNiG SA wyrażają zaniepokojenie brakiem do dnia dzisiejszego rzeczowego dialogu z Panem Prezesem. Na podstawie uzyskanych informacji o wynikach finansowych PGNiG SA za 2013 r. i pierwszy kwartał 2014 r. oraz po rozmowach w dniu 16 maja 2014 r., organizacje zakładowe doprecyzowują swoje jednolite stanowisko wyrażone 17 lutego 2014 r. i oczekują realizacji poniższych postulatów:

 

1. Ustalenia wskaźnika przyrostu wynagrodzeń w 2014 r., na poziomie 5,59 % w skali roku.

2. Ustalenia wartości przyznanych pracownikom w 2014 r. bonów w wysokości 2000 zł.

3. Zasilenia wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 4 mln zł, z przeznaczeniem na udzielaną pomoc pracownikom Grupy Kapitałowej PGNiG dotkniętych ciężkimi zdarzeniami losowymi.

 

Oczekujemy wniesienia poprawek do Planu Działalności Gospodarczej na 2014 r. oraz wyznaczenia daty spotkania się z Panem Prezesem w terminie 9 - 16 czerwca br. w celu podjęcia konstruktywnego dialogu i określenia zasad współpracy z przedstawicielami pracowników.”

 

O wyniku rozmów będziemy Państwa informować na bieżąco.

Informacja ze spotkania przedstawicieli Spólki z oraganizacjami związkowymi.

Email Drukuj PDF

W dniu 16 maja 2014 roku w siedzibie Spółki PGNiG S.A w Warszawie odbyło się długo oczekiwane przez  stronę społeczną spotkanie z przewodniczącymi związków zawodowych w PGNiG SA oraz Central Związkowych w Grupie Kapitałowej. Stronę „Solidarności” w spotkaniu reprezentowali: B. Potyrała, Z. Gontarz, Z. Pituła vel Cyganik, Z. Sobka, M. Perdek oraz Z. Sroczyński. Natomiast stronę pracodawcy  reprezentowali: członek Zarządu W. Wójcik, dyr. T. Zając, dyr. A. Lewandowski oraz z-ca dyr. B. Motyka-Radłowski. Celem spotkania było przedstawienie przez strony swoich stanowisk w kwestiach: wzrostu wskaźnika wynagrodzeń, PDO, zasad przyznawania premii rocznej oraz sprawy różne.

Na początku dyr. Lewandowski stwierdził, że wniosek w sprawie dodania zapisu do obecnego PDO, a mówiący o objęciu pracowników, odchodzących na PDO i ich rodzin - ZFŚS jeżeli przepracowali 10 lat w firmie i są w okresie 4 lata przed emeryturą, jest słuszny i zapewne spotka się z akceptacją Zarządu.

D. Matuszewski zasygnalizował, że od lipca odejdzie z PGNiG do Spółki Obrotu Detalicznego ponad 3 tys. pracowników, którzy nie wiedzą co z nimi będzie, gdzie będą pracować, czy będą mieli prace i czy ich dotychczasowe stanowiska będą istniały, a od tego zależy ich decyzja ewentualnego odejścia na PDO. Termin wniosków o PDO już się skończył, gdyby mieli wcześniej info o zatrudnieniu, to część pewnie by przeszła na PDO. Dyr. Lewandowski na to odpowiedział, iż Zarząd rozważa nowe PDO, ale tylko dla oddziałów Handlu. Z. Pitula vel Cyganik wspomniał o braku odpowiedzi Zarządu na pismo w/s nowego PDO dla O/Handlu.

Prezes Wójcik przekazał, że Zarząd nie przewiduje podwyżek na ten rok, gdyż pomimo dobrych wyników finansowych firmy występuje dużo zagrożeń:  kontrakt jamalski, katarski, obligo gazowe, wydzielenie Handlu itp. Prezes Wójcik będzie  szukał argumentów, aby przekonać Zarząd do skorygowania stanowiska. D. Matuszewski przypomniał, że niedawno premier Tusk powiedział, że firmy kluczowe dla państwa nie powinny być nastawione wyłącznie na zysk, a u nas w PGNiG jak jest: każdy kolejny Zarząd patrzy aby był zysk, a za podstawę doprowadzenia do tego uznaje konieczność obniżania kosztów poprzez cięcia w płacach, co przekłada się na zwolnienia pracowników. W. Wójcik zapewnił, że Zarząd nie przewiduje zwolnień grupowych. Polityka zatrudnienia polega na nie przedłużaniu umów o pracę pracownikom zatrudnionym na czas określony. Dyr. Lewandowski powiedział, że mogą być wyjątki ale dyrektorzy oddziałów muszą „mocno” uzasadnić wniosek. Głosy ze strony związkowej: nie zgadzamy się na „zero” podwyżek, brak podwyżek przy dużych zyskach, to uderzenie w załogę. Słabe PDO to żadna łaska, były prezes M. Szubski  uważał, że rozpoczęcie negocjacji wzrostu wskaźnika wynagrodzeń na dany rok, to minimum poziom inflacji, a tutaj nawet tego nie ma. Zarząd chce sporu zbiorowego przed wyborami, to go będzie miał, gdyż nie widzimy w sprawie  płac dobrej jego woli. Argumenty Zarządu, że teraz jest zysk ale do końca roku będzie gorzej słyszymy co roku, a fakty są inne.

W tej sytuacji związkowcy podtrzymali swoje poprzednie stanowisko z dnia 17.02. br. i poprosili p. Prezesa Wójcika aby przekazał to stanowisko p. Prezesowi Zawiszy i poprosił Prezesa o przybycie na odbywające się spotkanie.

Prezes Wójcik poprosił o 20 min. przerwy w celu skonsultowania propozycji z Zarządem.

Po przerwie Prezes W. Wójcik powiadomił zebranych, że Prezes Zawisza spotka się ze stroną związkową w dniach 9-16 .06.br. Dyr. Zając dopowiedział, że Prezes Zawisza strategię firmy przedstawi na łamach najbliższego numeru ”Magazynu”. Dyr. Lewandowski w/s premii rocznej powiedział, że nie widzi zagrożenia terminu wypłacenia zapisanego w  obowiązującym porozumieniu. Przy podziale nie będą brane pod uwagę: ebit oraz SOP. Związkowcy przychylili się do wniosku. Na tym spotkanie zakończono.

Wybory nowego Przewodniczącego Związku.

Email Drukuj PDF

Szanowani Państwo

 

W dniu 9 maja 2014 roku w Klubie Górnika w Sanoku odbyły się wybory nowego Przewodniczącego Związku NSZZ „Solidarność” w PGNiG SA – Oddział w Sanoku na kadencję 2014-2018. Przedmiotowe wybory podyktowane były faktem rezygnacji Pana Tomasza Ziembickiego z pełnionej funkcji Przewodniczącego Związku.

 

Korzystając z okazji Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność wraz z członkami związku pragnie serdecznie podziękować Panu Tomaszowi Ziembickiemu za 9 lat pracy ukierunkowanej na szeroko rozumianą ochronę praw pracowniczych i życzy sukcesów w pracy zawodowej, a w życiu osobistym wszelkiej pomyślności.

 

W wyborach, oprócz delegatów, uczestniczyli m.in.: Pani Barbara Chochołek – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Pan Wiesław Biernacki – Z-ca dyrektora ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu, Kol. Bolesław Potyrała – Przewodniczący Sekcji Krajowej GNiG, przedstawiciele Związków Zawodowych z Oddziału – Kol. Ryszard Wąsowicz, Kol. Andrzej Adamczyk, Kol. Jacek Suszek oraz Pan Tomasz Ziembicki – Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, HSE i Standardów Jakości.

 

W trakcie X Międzyzakładowego Wyborczego Zebrania Delegatów wyłoniły się dwie kandydatury na stanowisko Przewodniczącego Związku NSZZ Solidarność w osobach Pana Zygmunta Sobki i Pana Macieja Gałęzy.

 

Delegaci w wyborach tajnych wybrali na funkcję Przewodniczącego Związku Pana Zygmunta Sobkę.

 

Serdecznie gratulujmy i życzymy wytrwałości w dążeniu do obranych celów oraz sukcesów w pracy związkowej.

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Email Drukuj PDF

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych dużo zdrowia, wiosennego optymizmu, wszelkiej pomyślności oraz radosnej atmosfery przy świątecznym stole życzy wszystkim Pracownikom PGNiG SA w Warszawie Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku.

 

Zarząd podjął Uchwałę o przyjęciu Programu Dobrowolnych Odejść (PDO).

Email Drukuj PDF

W dniu 15.04.2014 r. na posiedzeniu Zarząd Spółki podjął Uchwałę o przyjęciu Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) , który jest kierowany do dwóch grup pracowników. Pierwsza grupa, to pracownicy objęci do dnia 31.12.2014 r. szczególną ochroną przedemerytalną, druga grupa, to pozostali pracownicy spółki. Wszyscy pracownicy zainteresowani skorzystaniem z Programu Dobrowolnych Odejść powinni zgłosić chęć udziału w Programie w terminie od dnia 22.04.2014 r. do dnia 16.05.2014 r. poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o objęcie Programem we właściwej komórce kadrowej Oddziału Spółki. Szczegółowe warunki zasad uczestnictwa w PDO zostaną przekazane poprzez służbowe środki komunikacji.

 

 

Powołanie Pana Waldemara Wójcika.

Email Drukuj PDF
Rada Nadzorcza PGNiG SA podczas posiedzenia w dniu 3 kwietnia 2014 r. powołała Pana Waldemara Wójcika, wybranego przez pracowników PGNiG SA, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. Gratulujemy i liczymy na owocną współpracę.

Dzień Kobiet.

Email Drukuj PDF

Drogie Panie!

 

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia i pomyślności.

Niech omijają Was wszelkie troski i zmartwienia, a każdy dzień niech przyniesie Wam radość i szczęście.

 

Komunikat ze spotkania negocjacyjnego

Email Drukuj PDF

W załączeniu znajduje się Komunikat ze spotkania strony związkowej z Pracodawcą odbytego w dniu 17 lutego 2014 roku. Dokument jest zabezpieczony hasłem. Hasło zostało wysłane SMS-em wszystkim pracownikom PGNiG SA korzystającym z usługi POWIADOMIENIE SMS.

Komunikat – pobierz (.pdf)

Dostęp do hasła wyłącznie dla pracowników PGNiG SA poprzez usługę Powiadomienie SMS. Zapraszamy wszystkich niezarejestrowanych pracowników Spółki do zapisania się w usłudze Powiadomienie SMS. Wyślij swoje imię i nazwisko oraz nazwę jednostki sms-em na numer 731-033-973

Strona 3 z 45