Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

Dzisiaj jest: 14 Listopad 2018    |    Imieniny obchodzą: Laura, Emil, Wawrzyniec

Spotkanie ws. nagrody barbórkowej

Email Drukuj PDF

W dniu dzisiejszym (29.05 br.) odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych z Dyrekcją Oddziału w Sanoku ws. nagrody barbórkowej.

Nie uzyskano porozumienia co do jej wysokości. Kolejne spotkanie odbędzie się 10 czerwca br.

Wypłata 0,13 zł dywidendy na akcję

Email Drukuj PDF

Akcjonariusze PGNiG zdecydowali podczas środowego walnego zgromadzenia PGNiG o wypłacie przez spółkę 0,13 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok, zgodnie z propozycją MSP.
Zarząd opowiadał się za pozostawieniem zysku w spółce, tłumacząc to ambitnym planem inwestycyjnym firmy. Rada Nadzorcza w drugiej połowie kwietnia negatywnie oceniła rekomendację zarządu dotyczącą niewypłacania dywidendy.

Jacek Murawski, wiceprezes PGNiG, zapytany przed głosowaniem o konsekwencje wypłaty dywidendy, odpowiedział: "Decyzja nie będzie miała wpływu na program inwestycyjny. Po I kwartale wyniki są na tyle dobre, że program jest niezagrożony".

Zysk spółki za 2012 r. wyniósł 1,92 mld zł. Na dywidendę trafi 767 mln zł, a na kapitał zapasowy 1,15 mld zł. Dzień dywidendy to 20 lipca, a dzień jej wypłaty to 3 października.

Z zysku za 2011 rok PGNiG nie wypłacał dywidendy. Z kolei z zysku za 2010 rok spółka wypłaciła 0,12 zł dywidendy na akcję.

Nagroda barbórkowa

Email Drukuj PDF

W dniu dzisiejszym (22 maj br.) organizacje związkowe funkcjonujące w Oddziale w Sanoku wystąpiły do Dyrektora Oddziału z pismem o wypłatę części nagrody barbórkowej.

Pismo w załączeniu. Pobierz (PDF)

Negocjacje premii rocznej za rok 2012

Email Drukuj PDF

20 maja br. odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych i Zarządu w sprawie nagrody rocznej. Pracodawca reprezentowany przez : Mirosława Szkałubę – Wiceprezesa Zarządu oraz Zbigniewa Krzysztonia – Dyrektora Departamentu ZZL zaproponował, aby premia roczna była wyliczana dla każdego pracownika w zależności od : oceny wyników pracy (system ocen pracowniczych) oraz realizacji celu efektywnościowego Oddziału. Dla Oddziałów które realizują lepiej wyznaczone cele – w wysokości wyższej niż pozostałych.

Stronia związkowa (wcześniej uzgodniła wspólnie jednolite stanowisko) zaproponowała natomiast, aby premia roczna w 2013 roku była wyliczana dla każdego pracownika w następujący sposób : część stała A i część procentowa B w zależności od indywidualnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Pracodawca zakomunikował, że jest to do zaakceptowania pod warunkiem, że dla 2013 roku. Natomiast w roku 2014 wejść powinna nagroda uzależniona jedynie od systemu ocen, a w roku 2015 już w zależności od systemu ocen i realizacji celów efektywnościowych Oddziału.

Strony uzgodniły, że kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 6 czerwca br. już po wyborze nowego Prezesa Zarządu i po odbytym ZWZA. Związek NSZZ „Solidarność” reprezentowali : Tomasz Ziembicki – Przewodniczący oraz Zenon Gontarz – Z-ca Przewodniczącego.

Raport MSW ws. podpisania memorandum

Email Drukuj PDF

Raport Ministra Spraw Wewnętrznych ws. podpisania memorandum gazowego - pobierz (pdf)

Odwołanie Prezesa i Wiceprezesa PGNiG SA

Email Drukuj PDF

Rada nadzorcza PGNiG SA w dniu dzisiejszym (29.04 br.) odwołała z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu - Grażynę Piotrowską-Oliwę oraz Wiceprezesa Zarządu - Radosława Dudzińskiego.

Jednocześnie rozpisany został konkurs na w/w stanowiska.

Odwołane spotkanie

Email Drukuj PDF

Spotkanie Związków Zawodowych i Pracodawcy ws. wypłaty premii rocznej (w związku z przerwaniem obrad WZA na którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok) zostało na wniosek Zarządu PGNiG SA przeniesione na dzień 17 maja br.

Komunikat socjalny

Email Drukuj PDF

W dniu 19.04.2013 odbyło się spotkanie przedstawicieli Strony Społecznej, członków Komisji Socjalnej oraz Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego. Na spotkaniu omówiono między innymi sposób i zasady przyznania świadczenia z ZFŚS - "Talon - pomoc socjalna".

Przedstawiono i omówiono również problemy jakie pojawiają się obecnie w związku z wypłatą niektórych świadczeń socjalnych, co wiąże się z wdrażaniem nowych składników do sytemu SAP. W związku z tym informuję, że w nawiązaniu do podanego Państwu wcześniej Komunikatu Wstępnego (z dnia 15.03.2013 r.), dotyczącego ustaleń Komisji Socjalnej działającej w Oddziale, w wyniku niezależnych przyczyn, spowodowanych problemami technicznymi wypłata przedmiotowego świadczenia nastąpi po 30 kwietnia, w możliwie najszybszym terminie, nie później niż do końca maja 2013.

Jednocześnie Komisja Socjalna potwierdza, że środki na ten cel zostały zarezerwowane, a sposób ich rozdysponowania zaakceptowany.

Premia roczna

Email Drukuj PDF

29 kwietnia br. odbędą się w Centrali Spółki rozmowy przedstawicieli Związków Zawodowych i Zarządu ws. nagrody rocznej (jej wysokości, terminu wypłaty, zasad podziału).

Komunikat Socjalny

Email Drukuj PDF

W dniu jutrzejszym (wg. niepotwierdzonych informacji) zostanie rozesłany droga mailową Wstępny Plan Socjalny z wskazanymi kierunkami działalności socjalnej na rok 2013 dla pracowników Oddziału w Sanoku.

Doładowanie karty BONUS.

Email Drukuj PDF

W dniu wczorajszym tj. 11.03.2013 r. odbyło się spotkanie Dyrektora Oddziału Jacka Stepka i Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego Bogdana Kukułki z przedstawicielami Strony Społecznej.

 

Strony podjęły decyzje o doładowaniu karty BONUS kwotą 500 zł wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę (wg stanu na dzień 1 marca br.).

 

Doładowanie nastąpi najpóźniej do dnia 22.03.2013 r.

 

Od kwoty 500 zł każdemu pracownikowi zostanie potrącony podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z wynagrodzenia za miesiąc marzec br.

Strona 7 z 45