Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

Dzisiaj jest: 19 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Dariusz, Urban, Gabriela

Dziennik Gazeta Prawna: Rządowy podatek od wydobycia zmusi PGNiG do zamykania kopalń

Email Drukuj PDF

"Projektowana przez rząd ustawa o wydobywaniu i opodatkowaniu węglowodorów spowoduje, że całkowicie przestanie być opłacalna działalność wielu kopalń należących do PGNiG. - Mamy bardzo dużo starych kopalń, które balansują na krawędzi rentowności. Dotyczy to głównie karpackich złóż ropy. Dodatkowe obciążenia podatkowe mogą się na nich odbić negatywnie - potwierdza Zbigniew Ząbkiewicz, dyrektor oddziału geologii i eksploatacji PGNiG.

Jak podkreśla, sprawa jest niezwykle delikatna, bo region ten charakteryzuje wysokie bezrobocie. To dlatego spółka, by nie zwalniać osób zatrudnionych przy producji, utrzymuje, choć niewielkie, wydobycie na bliskich już wyczerpania złożach. Koszty eksploatacji są stałe. W PGNiG przyznają, że w rezultacie w niektórych kopalniach dopłacają do wydobycia lub wychodzą na zero. Teraz ma się to skończyć. Nieopłacalne kopalnie zostaną zamknięte. - To naturalne, że tam, gdzie złoże jest na wyczerpaniu, a wydobycie jest na skraju opłacalności, nie ma racjonalnych przesłanek do ich utrzymywania - tłumaczy Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes PGNiG. Dodaje, że woli skierować siły i pieniądze w te obszary, gdzie wiadomo, że jest duże prawdopodobieństwo na zwiększenie wydobycia gazu lub potencjał łupkowy. -

Podkarpacie nadal jest dla nas perspektywicznym obszarem, który objęliśmy naszym planem poszukiwań. Nie jest tak, że teraz przeniesiemy wszystkie siły na koncesję Wejherowo. Dalej będziemy wiercić w Karpatach – zapewnia Grażyna Piotrowska-Oliwa".

II część nagrody barbórkowej dla Pracowników Oddziału w Sanoku

Email Drukuj PDF

W dniu dzisiejszym, tj. 6 grudnia 2012r. odbyło się spotkanie Dyrektora Oddziału z przedstawicielami organizacji związkowych, działających w Oddziale, w wyniku którego Strony podpisały Porozumienie o wypłacie uprawnionym Pracownikom Oddziału drugiej części nagrody barbórkowej z okazji „Dnia Górnika” w roku 2012 w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia Pracownika.

Nagroda barbórkowa zostanie wypłacona najpóźniej do 10 grudnia br.

Bardzo proszę o przekazanie powyższej treści tym wszystkim Pracownikom Oddziału, którzy nie posiadają dostępu do Internetu.

Świąteczne doładowanie kart BONUS

Email Drukuj PDF

Świąteczne doładowanie kart BONUS kwotą 500 zł nastąpi do 12-13 grudnia br. Doładowane zostaną karty tym wszystkim pracownikom, którzy byli w stanie zatrudnienia na umowę o pracę na dzień 5 grudnia br.

Od tej kwoty zapłacimy z wynagrodzenia za grudzień br. zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Interpelacja poselska - restrukturyzacja

Email Drukuj PDF

Minister Skarbu Państwa udzielił odpowiedzi na interpelację Posła Bogdana Rzońcy ws. planów restrukturyzacji PGNiG SA.

Pismo w załączeniu - pobierz (pdf)

Życzenia barbórkowe 2012 !

Email Drukuj PDF

Życzenia barbórkowe - pobierz (pdf)

Bardzo proszę o rozwieszenie treści życzeń na tablicach ogłoszeniowych jednostek organizacyjnych Oddziału.

Kufel gwarkowy - 2012

Email Drukuj PDF

Związek NSZZ "Solidarność" informuje, że dla swoich członków istnieje możliwośc zakupu "kufli gwarkowych 2012". Koszt kufla - 55 zł.

Zamówienia przyjmuje kol. Ryszard Makara tel. 600-907-541

Nagroda roczna dla pracowników PGNiG SA - Oddział w Sanoku

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 20 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie Dyrektora Oddziału z przedstawicielami organizacji związkowych, działających w Oddziale.

Miło mi poinformować, że w wyniku tego spotkania Strony ustaliły:

1. Wypłatę premii rocznej za rok 2011 uprawnionym pracownikom Oddziału, proporcjonalnie do podstawy wynagrodzenia, którą stanowi wynagrodzenie z 2011 roku,  z wyłączeniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za urlop i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, wynagrodzenia i zasiłków za czas choroby.

Za uprawnionych do premii rocznej uważa się pracowników, którzy w 2011 r. otrzymywali wynagrodzenie z PGNiG SA lub przebywały na zwolnieniach z powodu chorób zawodowych lub wypadku przy pracy.

Termin realizacji wypłaty premii rocznej za 2011 r. ustala się do końca listopada br.

W kwestii wysokości w/w premii rocznej, członków Związku NSZZ "Solidarność" proszę o kontakt z członkami Prezydium z poszczególnych Ośrodków Kopalń i Dyrekcji (Maciej Gałęza - Dyrekcja, Marek Gierczak - OK Łańcut, Ryszard Makara - OK Przemyśl, Zygmunt Sobka - OK Krosno, Andrzej Bodniak - OK Ustrzyki, Roman Latoś - p.o. OK Tarnów, Jacek Nowak - OGiE)

2. W kwestii wypłaty drugiej części nagrody barbórkowej za rok 2012, Strony wyznaczają termin kolejnego spotkania na dzień 5 grudnia br. Strona Związkowa przed podjęciem decyzji oczekuje odpowiedzi od Dyrektora Oddziału w sprawie rozliczenia wykorzystania funduszu płac na rok 2012 w Oddziale.

Bardzo proszę o przekazanie powyższej treści wszystkim pracownikom Oddziału i wywieszenie jej na tablicach ogłoszeniowych jednostek organizacyjnych Oddziału.

Pytania Związków Zawodowych dotyczące nowego Statutu PGNiG SA

Email Drukuj PDF

Reprezentatywne Zakładowe Organizacje Związkowe funkcjonujące u Pracodawcy tj.:
• NSZZ „Solidarność” w PGNiG SA oraz
• NSZZ „Górników-Naftowców” w PGNiG SA
zwróciły się do Pani Prezes Zarządu z pytaniami dotyczącym Projektu nowego Statutu PGNiG SA.

Pismo w załączeniu – pobierz (.pdf)

Wniosek o wypłatę II części nagrody barbórkowej w Oddziale w Sanoku

Email Drukuj PDF

Zakładowe organizacje związkowe z Oddziału w Sanoku tj. NSZZ „Górników Naftowców” oraz NSZZ „Solidarność” wspólnie podjęły decyzję o wystąpieniu do Dyrektora Oddziału z wnioskiem o wypłatę II części nagrody barbórkowej dla Pracowników Oddziału w Sanoku.

Pismo w załączeniu – pobierz (.pdf)

Proszę o wywieszenie w/w pisma na tablicach ogłoszeniowych jednostek organizacyjnych Oddziału.

Ważne informacje po spotkaniu w Warszawie

Email Drukuj PDF

1. Wczoraj (23.10.2012 roku) odbyło się spotkanie Zarządu ze związkami zawodowymi PGNiG SA sygnatariuszami ZUZP dla Pracowników PGNiG SA. Podpisaliśmy Protokół Dodatkowy Nr 2 do ZUZP, który doprecyzowuje definicję „zatrudnienia u pracodawcy”. Do tego okresu dolicza się okres zatrudnienia u pracodawcy wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, od którego pracownik przeszedł do Spółki PGNiG SA na mocy art. 23' Kodeksu pracy.
Na dopisek uzupełniający: "lub na mocy porozumienia stron" – pracodawca nie wyraził zgody.

2. Przedstawiono nam propozycję jednolitego Regulaminu pracy dla wszystkich pracowników PGNiG SA. Intencją Zarządu jest jego uzgodnienie i podpisanie w br., tak aby mógł wejść od nowego roku. Projekt Regulaminu pracy powstał na bazie wcześniejszych negocjacji, jest kilka zmian. Ujednolicane będą załączniki dot. odzieży roboczej i wykazu osób pracujących w warunkach szczególnych/uciążliwych gdyż są różnice: w Sanoku (ok. 400 osób) i Zielonej Górze (ok. 1400 osób) chyba z tendencją równania do Sanoka. Osobom które chcą pomóc w doprecyzowywaniu jego zapisów i uczestniczyć w pracach nad nim możemy udostępnić projekt Regulaminu pracy (prosimy o kontakt telefoniczny).

3. W najbliższym czasie negocjowany będzie Regulamin wynagradzania z założeniem ich zakończenia z końcem br. Najprawdopodobniej za bazie nowej etatyzacji i wyceny stanowisk pracy.

4. Sytuacja ekonomiczna firmy bez zmian. O nagrodzie z zysku/rocznej będziemy rozmawiać pod koniec listopada, gdy będą sprzyjające okoliczności (np. polepszenie sytuacji finansowej firmy). Czy będą - obecnie nie posiadamy wiedzy.

5. Realizowana jest dalsza integracja reorganizowanych struktur Oddziałów. Do Spółki Operator Systemu Magazynowania (trwają analizy prawne i ekonomiczne) mogą być przekazane magazyny wraz z pracownikami na mocy art. 23' Kodeksu pracy, a także pracownicy Invest Gazu. Tworzone będą służby utrzymania ruchu, KRZG w Warszawie. Powstaną dwa Oddziały OSM, w Sanoku i Zielonej Górze do operacyjnego zarządzania magazynami.

6. Zakomunikowano również że "nie ma pomysłu" jednej Spółki Obrotu Gazem, ale będzie dalsza konsolidacja Oddziałów Obrotu Gazem.

7. Do 22.10.2012 r. na PDO zgłosiło się 622 pracowników, najwięcej z Oddziału Zielona Góra – 107 pracowników, Pomorskiego Oddziału Obrotu Gazem – 103 pracowników, Karpackiego Oddziału Obrotu Gazem - 95 osób,  Mazowieckiego Oddziału Obrotu Gazem – 76 osób, Oddział w Sanoku - 69 osób, w Centrali i Oddziale Geologii i Eksploatacji zgłosiło się po kilka osób. Nie przewiduje się ponownego uruchamiania PDO. Jeżeli będzie kiedyś konieczność jego uruchomienia, to na pewno warunki finansowe odejść będą gorsze (takie jest zdanie pracodawcy).

Tomasz Ziembicki
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w PGNiG SA

Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie listu otwartego

Email Drukuj PDF

Pismo z kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie listu otwartego do Premiera RP - pobierz (pdf)

Strona 9 z 45