Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

Dzisiaj jest: 19 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Dariusz, Urban, Gabriela

List Otwarty

Email Drukuj PDF

KOMITET PROTESTACYJNY
Związków Zawodowych
Grupy Kapitałowej PGNiG

List Otwarty

Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej PGNiG informuje Pana Premiera że w związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2012 roku odmawiającą zatwierdzenia wniosku o korektę taryf dla paliw gazowych PGNiG SA i Spółki Grupy Kapitałowej PGNiG znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Mimo podejmowanych przez Zarząd Spółki prób poprawy sytuacji poprzez dokonywanie drastycznych zmian organizacyjnych kondycja wszystkich podmiotów skupionych w GK PGNiG jest bardzo trudna. Decyzję o odmowie taryfy poprzedziły trzy zapytania Prezesa URE kierowane do Spółki, które spowodowały, że proces taryfowy znacznie się wydłużył i trwał ponad 90 dni, co negatywnie wpłynęło na wynik finansowy Spółki. Taki stan rzeczy powoduje również realne zagrożenie pogorszenia bytu i utraty miejsc pracy dla 33 tysięcznej rzeszy pracowników.

Warto w tym miejscu przywołać Porozumienie jakie Prezes URE zawarł również w 2011 roku ze Spółkami Dystrybucyjnymi, dotyczące redukcji kosztów OPEX, które miały zwiększyć rentowność zainwestowanego kapitału. Działania podejmowane w tym obszarze miały być corocznie weryfikowane i w oparciu o wyniki analiz powinny być dokonane zmiany taryfy dystrybucyjnej. Spółki Gazownictwa pomimo dodatkowych obciążeń wynikających z decyzji Rządu zwiększającej składkę rentową, wywiązują się z dokonanych uzgodnień obniżenia kosztów pracy, mimo tego Prezes URE, nie po raz pierwszy nie wywiązuje się z przyjętych uzgodnień. Powyższy stan faktyczny i brak decyzji instytucji rządowej jaką jest URE niesie za sobą tragiczne konsekwencje dla całej branży. Wysoki kurs dolara i wysoka cena ropy naftowej z tendencją wzrostową w okresie poprzednich 9 miesięcy skutkują pogarszaniem się sytuacji całej GK PGNiG i wystąpieniem w bilansie skonsolidowanym straty za I półrocze roku 2012. Jednocześnie w Spółkach Dystrybucyjnych występuje niedobór środków na rozbudowę sieci, a w PGNiG SA na rozwój nowych technologii i aktywniejsze zaangażowanie się w poszukiwanie gazu łupkowego. Powyższe uwarunkowania pogarszają i tak trudną sytuację spółek wiertniczych czy budowlano-montażowych w Grupie Kapitałowej PGNiG.

W takim stanie rzeczy mimo wdrożonego programu optymalizacji zatrudnienia sytuacja pracowników staje się coraz gorsza, a z tym nie możemy się zgodzić. Masowo zmniejszane są świadczenia wynikające z Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy i wypowiadane są zawarte wcześniej porozumienia między pracodawcami i stroną społeczną.

Przyjęte w PGNiG SA działania osłonowe mające zminimalizować negatywne społecznie skutki wprowadzanych zmian organizacyjnych są daleko niewystarczające wobec sygnalizowanej skali zwolnień w przyszłym roku.

Zapowiadane przez Ministra Skarbu Państwa prace wiertnicze w poszukiwaniu gazu łupkowego i konwencjonalnego pomimo zawieranych umów strategicznych ze spółkami kontrolowanymi przez Państwo są realizowane z dużym opóźnieniem natomiast spółki które mają prowadzić te prace są na skraju bankructwa. Również uwolnienie rynku gazu niesie ogromne ryzyko nie tylko dla firmy. Przeprowadzenie tego procesu w dużej skali i zbyt gwałtownie doprowadzi do pogorszenia kondycji PGNiG a to zmniejszy dochody jej właściciela – Skarbu Państwa. Analizując zakres i kierunki zmian mamy obawy że w tych przeobrażeniach nie uwzględnia się interesu społecznego i ich skutkiem będzie najpewniej wzrost cen gazu dla przemysłu. Można już teraz postawić wysoce prawdopodobną tezę że w niezbyt dalekiej przyszłości w sposób pośredni dojdzie do dotowania przez PGNiG i przez całe nasze społeczeństwo właścicieli podmiotów zagranicznych zużywających gaz do produkcji jak np. Huta Mittal.

Bardzo dynamiczne zmiany organizacyjne prowadzone w sferze handlu gazem już negatywnie oddziaływują na bieżącą działalność firmy i prowadzą do pogorszenia się relacji pomiędzy PGNiG, a klientami, osłabienia marki, psują jej wizerunek co spowoduje przejęcie kluczowych klientów PGNiG przez firmy konkurencyjne. W warunkach otwierania się rynku gazu jest to niezwykle niebezpieczne dla przyszłej pozycji PGNiG oraz może doprowadzić do masowych zwolnień pracowników. Dalsze plany reorganizacyjne dla Grupy Kapitałowej (tworzenie Spółki Centrum Usług Wspólnych - Spółka PGNiG Serwis, konsolidacja Spółek Poszukiwawczych i inne) wywołują niepokój wśród załogi i silne, oddolne naciski na związki zawodowe do podjęcia radykalnych działań.

Dla przeciwdziałania nasilającym sie trudnościom należałoby z większą determinacją zaangażować się w realizację przyjętej przed kilkoma laty strategii firmy polegającej na tworzeniu koncernu multienergetycznego poszerzającego swoja ofertę o sprzedaż energii elektrycznej, ciepła oraz innych produktów. Z drugiej strony należy dokonać szczegółowego badania skali i kierunków inwestycji.

Zbyt instrumentalne traktowanie pracowników doprowadzi do utraty motywacji wśród załóg, odejścia najbardziej wartościowych pracowników wywoła niepokoje społeczne. Restrykcyjna obsługa długu finansowego firmy nie powinna być prowadzona kosztem wynagrodzeń pracowników, a znaczne zwiększenie nakładu pracy i zmniejszenie zatrudnienia powinno być dodatkowo nagradzane, tymczasem dochodzi do kolejnych redukcji świadczeń pracowniczych.

Mamy nadzieję, że działania Rządu oraz Zarządu Spółki, nie zmierzają do podziału PGNiG SA. Taka fragmentacja byłaby niekorzystna dla całej branży a w dalszej perspektywie otworzyłoby to pole podmiotom nie zainteresowanym bezpieczeństwem energetycznym Polski i dobrem jej obywateli, a jedynie zorientowanym na własny zysk.

Firma słaba, rozdrobniona bez specjalistów z branżowym doświadczeniem nie będzie w stanie realizować wielkiej szansy rozwoju, jakim jest wydobywanie na skalę przemysłową gazu z łupków. Ponadto znaczne zadłużenie PGNiG SA, sięgające kilku miliardów złotych i jego niebezpieczne pogłębianie się, może spowodować w niedalekiej przyszłości całkowite wstrzymanie inwestycji lub, co gorsze postawienie PGNiG SA w stan upadłości lub likwidacji.

W związku z powyższym, prosimy Pana Premiera o zapoznanie się z tymi działaniami i zdyscyplinowanie odpowiednich instytucji państwowych i urzędów oraz władz Spółki do dogłębnego przeanalizowania wprowadzanych zmian i podjęcia działań poprawiających sytuacje firmy. Jednocześnie występujemy o konsultacje i zasięganie opinii przez ww. władze u partnerów społecznych, w realizacji wdrażanych przez Zarząd PGNiG SA form przekształceń.

Występujemy także o bezpośrednie, niezwłoczne spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa jako właścicielem PGNiG.

Tylko szerokie i otwarte współdziałanie pozwoli dokonywać zmiany służące dobru firmy, pracownikom, krajowi i całemu społeczeństwu.

Warszawa, dnia 9 października 2012 roku

Za komitet Protestacyjny.

”Solidarność” miała rację!

Email Drukuj PDF

(02.10.2012) Za święto przypadające w dzień wolny przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. Trybunał Konstytucyjny przyznał rację „Solidarności”.

Prawo do dnia wolnego powinno w równym stopniu przysługiwać wszystkim pracownikom – uznali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.

 - Cieszę się, że sędziowie uznali nasze argumenty. To przestroga dla polityków, biorących się za ustalanie prawa, którego inni mają przestrzegać. Może następnym razem posłuchają tych, którzy się na tym znają. To dobry dzień dla pracowników – komentuje decyzję Trybunału Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

– Źle się dzieje, jeśli prawo ustanawiane jest pod dyktando. Tak samo było z ustawą wydłużającą wiek emerytalny do 67 roku życia. Tam też przesądziła arytmetyka polityczna, która nie liczy się ze zdaniem ekspertów czy z opinią społeczną – dodaje szef „Solidarności”.

 Zakwestionowany przez Trybunał przepis od początku budził duże kontrowersje. Dlatego NSZZ „Solidarność” zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o sprawdzenie jego zgodności z ustawą zasadniczą.

Zdaniem „Solidarności” wprowadzony razem z dniem wolnym od pracy  w dniu 6 stycznia, przepis różnicował sytuację prawną pracowników zatrudnionych u tego samego pracodawcy, często na tym samym stanowisku pracy, w granicach tych samych ustawowych maksymalnych norm czasu pracy oraz w ramach tego samego systemu czasu pracy, ale objętych różnymi harmonogramami czasu pracy. Ponadto przepis ten spowodował skrócenie nominału czasu pracy tym pracownikom, dla których to samo święto przypadało w dniu pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Związku oznaczało to naruszenie zasad równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.

Marsz „Obudź się Polsko”

Email Drukuj PDF

Zbliża się marsz „Obudź się w Polsko”, w którym obok innych organizacji liczną reprezentację wystawi NSZZ Solidarność. Związek wyrusza do Warszawy walczyć o postulaty znane od lat. Chcemy podwyższenia płacy minimalnej, wycofania się z ustawy wydłużającej wiek emerytalny, ograniczenia patologii rynku pracy (w tym stosowania umów śmieciowych) oraz stabilnego zatrudnienia.

Wczesnym rankiem w sobotę 29 września br. Związkowcy z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność w PGNiG SA Oddział w Sanoku również wyjeżdżają na tę manifestację.

Związki zawodowe wnioskują o nagrodę roczną

Email Drukuj PDF

Pismo Związku NSZZ "Solidarność" oraz "Górników-Naftowców" w sprawie nagrody rocznej - pobierz (pdf)

Bardzo proszę o rozwieszenie treści w/w pisma na tablicach ogłoszeniowych Oddziału

Skarga ws. umów na czas określony

Email Drukuj PDF

Solidarność wysłała w czwartek do Komisji Europejskiej skargę na Polskę w sprawie łamania unijnej dyrektywy w zakresie ochrony przed nadużywaniem umów na czas określony - poinformował rzecznik prasowy NSZZ "Solidarność" Marek Lewandowski.

Chodzi o dyrektywę dotyczącą porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC).

Zdaniem przewodniczącego związku Piotra Dudy, Unia Europejska jednoznacznie zobowiązuje państwa członkowskie do zapobiegania nadużyciom w stosowaniu umów na czas określony. "Liczymy, że Komisja Europejska skłoni rząd do właściwego dostosowania krajowych przepisów do prawa unijnego. Prawa pracowników nie mogą być elementem przetargu +coś za coś+" - stwierdził Duda, cytowany w komunikacie.

Według Solidarności, w liczbie zawieranych umów na czas określony Polska wyprzedziła wszystkie kraje Unii Europejskiej, na czasowych umowach zatrudniony jest już co czwarty pracownik, a zatrudnieni w ten sposób nie mogą korzystać w pełni z przysługującym im praw, mają utrudniony dostęp do kredytów czy szkoleń.

"Solidarność" przypomina, że jest to pierwsza skarga do Komisji Europejskiej, jaką składa na polski rząd NSZZ "Solidarność". Poinformowali, że egzemplarz pisma zostanie także przesłany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Program Dobrowolnych Odejść

Email Drukuj PDF

Z dniem 1 września 2012, w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi zostaje uruchomiony Program Dobrowolnych Odejść.
 
Program zakłada, że osoby, które dobrowolnie zdecydują się rozwiązać umowę o pracę z PGNiG otrzymają z tego tytułu rekompensatę znacznie przewyższające odprawę przewidzianą w kodeksie pracy.
 
Program jest adresowany przede wszystkim do pracowników, którzy w okresie do 31.12.2012 roku wejdą (bądź weszły) w przedemerytalny okres ochronny – te osoby mogą liczyć na najwyższe świadczenia finansowe, nawet w wysokości 170 000 zł brutto.
 
Z Programu mogą skorzystać także wszyscy inni pracownicy, jednakże górny limit wypłat dla tej grupy wynosi 120 000 zł brutto.
 
Zgłoszenie do Programu może być bardzo dobrą alternatywą dla osób, które:
• Mogą skorzystać z wcześniejszej emerytury,
• Mają pomysł na zainwestowanie świadczenia o znacznej wartości
• Nie widzą się w nowej rzeczywistości biznesowej Spółki
• Chcą samodzielnie podjąć decyzję o odejściu z pracy i rozwiązać umowę za porozumieniem stron.
 
Podkreślamy, że udział w Programie ma charakter dobrowolny. Decyzja o skorzystaniu z tej możliwości nie wiąże się dla pracownika z żadnym ryzykiem.
 
Zgłoszenia do Programu Dobrowolnych Odejść będą przyjmowane w Dziale Kadr w Sanoku w terminie od 10.09.2012 do 31.10.2012. Termin rozwiązania umowy o pracę zostanie ustalony indywidualnie po uzyskaniu akceptacji wniosku przez Dyrektora Oddziału oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi – najpóźniej do dnia 31.12.2012. Podstawą rozwiązania umowy jest porozumienie stron, dokonywane z inicjatywy pracownika.

Grusza wakacyjna

Email Drukuj PDF

Informuję, że dodatkowa grusza (tzw. bon wakacyjny) w wysokości 650 zł lub 750 zł zostanie przekazana na konta pracowników dnia 28 sierpnia 2012 r.

Powyższą treść komunikatu proszę przekazać tym wszystkim pracownikom Oddziału w Sanoku, którzy nie posiadają dostępu do służbowej poczty elektronicznej.

Wywiad z Piotrem Dudą

Email Drukuj PDF

"Przyjdzie taki czas, że ludzie wyjdą na ulicę" - mówi Piotr Duda - Przewodniczący NSZZ "Solidarność" - pobierz (pdf)

Pielgrzymka na Jasną Górę

Email Drukuj PDF

Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie organizuje wyjazd na XXX Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 15-16 września 2012 roku.

Koszt przejazdu autokarem i ubezpieczenia dla członków „S” i ich rodzin wynosi 55 zł od osoby.

Zgłoszenia uczestników pielgrzymki przyjmowane będą w sekretariacie Związku tel. 13 4652119 lub 13 4652120, najpóźniej do 10 września br. W zgłoszeniu należy podać numer PESEL oraz numer telefonu.

Planowany wyjazd w sobotę w dniu 15.09.2012r. o godz. 22.00 z parkingu obok budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.

Nowa sonda o naszych zarobkach

Email Drukuj PDF

Zapraszam do anonimowego głosowania. Sonda po prawej stronie.

Przywracamy lekcje historii do szkół

Email Drukuj PDF

NSZZ „Solidarność” zaangażowała się w społeczny komitet, którego zadaniem jest przywrócenie nauczania historii w polskich szkołach.

Strona Komitetu : www.przywracamyhistorie.pl

Od 1 września br wejdzie w życie nowe rozporządzenie, na bazie którego zostanie zakończona nauka historii po pierwszej klasie szkoły średniej dla osób, które nie zdecydują się zdawać matury z tego przedmiotu.

Komitet zbiera podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, która ma gwarantować nauczanie historii w polskich szkołach.

W załączeniu zamieszczamy listę poparcia. Proszę grupowych związkowych o wydrukowanie i rozpropagowanie wśród załogi.

Koordynatorem akcji zbierania podpisów jest kol. Zygmunt Sobka tel. 600-907-567, a wypełnione listy prosimy przesyłać pocztą zakładową do biura Związku NSZZ „Solidarność”.

Druk poparcia - pobierz (pdf)            Pismo Komisji Krajowej - pobierz (jpg)

Strona 10 z 45