Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2019    |    Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

Statut

JEDNOLITY TEKST STATUTU NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ”
PO WPROWADZENIU ZMIAN UCHWALONYCH PODCZAS
XVII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
W DNIU 28 MAJA 2004


PREAMBUŁA
Niezależ ny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarnoś ć” powołany w Polsce w wyniku protestu
robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980 r.
w Gdań sku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową, opierając
swoje działania na gruncie etyki chrześ cijań skiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalnoś ć
w zakresie obrony godnoś ci, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich
potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niezależnoś ć Związku, nazwa, siedziba,
terytorialny zakres działania
§ 1
1. Statut niniejszy okreś la cele i zasady działania oraz strukturę organizacyjną Niezależ nego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarnoś ć", zwanego dalej Związkiem.
2. Nazwa i znak graficzny „Solidarnoś ć” stanowią wyłączną własnoś ć Związku i podlegają
ochronie prawnej.
§ 2
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Związek działa takż e poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawców, do których
stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Związek ponadto moż e prowadzić działalnoś ć u innych pracodawców poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, jeś li umowy międzynarodowe to przewidują.
§ 3
Siedzibą Związku i jego władz ogólnokrajowych jest Gdań sk.
§ 4
Związek w swojej działalnoś ci statutowej jest niezależ ny od pracodawców, administracji
pań stwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.
Podmiotowy zakres działania
§ 5
1. Związek zrzesza pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (takż e spółdzielczej
umowy o pracę), a w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych zatrudnionych na podstawie
członkostwa (wyboru, powołania, mianowania), jak również uczniów przyzakładowych szkół
zawodowych ś wiadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu,
osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej,
a takż e osoby czerpiące ś rodki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej ni ż
stosunek pracy. Członkami Związku mogą być takż e bezrobotni, emeryci i renciś ci oraz osoby
2
odbywające zastępczą służ bę wojskową. Utrata zatrudnienia, a takż e powołanie do odbycia
zasadniczej służ by wojskowej nie oznaczają utraty członkostwa.
2. Osobom, które w sposób szczególny zasłuż yły się dla Związku, a które nie mają uprawnień do
zrzeszania się w nim, Krajowy Zjazd Delegatów moż e nadać członkostwo honorowe Związku
w oparciu o regulamin przedstawiony przez Komisję Krajową i zatwierdzony przez Krajowy
Zjazd Delegatów.
Cele i zadania Związku
§ 6
Celem Związku jest obrona godnoś ci, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych)
członków Związku, a w szczególnoś ci:
1) zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej,
wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeń stwa i higieny pracy,
2) przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i pomoc członkom Związku pozostającym
bez pracy,
3) dąż enie do zapewniania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji
zawodowych,
4) ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków
Związku oraz ich rodzin,
5) podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do
zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,
6) wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,
7) szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartoś ci
humanitarnych,
8) kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny,
9) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski,
10) umacnianie rodziny oraz ochrona ż ycia rodzinnego,
11) współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie solidarnej obrony
interesów pracowniczych i respektowania praw człowieka,
12) ochrona i promocja kultury oraz szeroko pojętej edukacji,
13) podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego ś rodowiska człowieka,
14) reprezentowanie interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.
§ 7
Związek realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1) reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów
administracji pań stwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji
społecznych,
2) zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień
z pracodawcami,
3) organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi, do strajku włącznie,
w przypadku naruszenia interesów pracowniczych,
4) udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących
zakresu działania Związku,
5) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania
zagroż eń dla ż ycia i zdrowia pracowników oraz zapewnianie okresowej kontroli
stanowisk pracy,
6) tworzenie funduszy celowych, w tym strajkowego, szkoleniowego, eksperckiego,
rozwoju Związku, pomocy niepełnosprawnym, pomocy bezrobotnym oraz
funduszu związanego z organizowaniem i wspieraniem sportu, turystyki
i rekreacji,
3
7) opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu objętego zadaniami
związków zawodowych, prowadzenie działalnoś ci badawczej w celu
przygotowania opinii Związku wiąż ących się z jego działalnoś cią,
8) szkolenia związkowe i przekwalifikowania zawodowe,
9) tworzenie podmiotów dla prowadzenia działalnoś ci gospodarczej w celu uzyskania
ś rodków na realizację zadań statutowych,
10) powoływanie agend dla realizacji zadań statutowych,
11) współdziałanie z organami władzy, administracji pań stwowej i samorządu
terytorialnego w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
12) udział w działalnoś ci organizacji międzynarodowych,
13) inicjowanie i organizowanie samopomocy członków Związku,
14) udzielanie pomocy materialnej członkom Związku,
15) podejmowanie starań o zapewnienie członkom Związku i ich rodzinom
odpowiedniego udziału w ś wiadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy
pracodawcy,
16) współudział w tworzeniu i działaniu funduszy emerytalnych i róż nych form
ubezpieczeń ,
17) informowanie członków o działaniach Związku oraz prowadzenie działalnoś ci
prasowej, wydawniczej i innej medialnej,
18) współdziałanie ze służ bą zdrowia na rzecz ochrony zdrowia pracowników i ich
rodzin,
19) prowadzenie badań nad warunkami ż ycia ogółu pracowników, w szczególnoś ci
nad poziomem kosztów utrzymania,
20) popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, o ś wiaty,
nauki i postępu technicznego,
21) przeciwdziałanie przyczynom i skutkom patologii społecznej,
22) prowadzenie działalnoś ci oś wiatowo – kulturalnej,
23) organizowanie i wspieranie działań na rzecz rekreacji, sportu i turystki,
24) prowadzenie róż nych form działalnoś ci charytatywnej.


ROZDZIAŁ II
CZŁONKOSTWO ZWIĄZKU


Zasady ogólne
§ 8
1. Członkostwo w Związku moż liwe jest tylko poprzez przynależ noś ć do organizacji zakładowej lub
międzyzakładowej – z zastrzeż eniem postanowień § 10 ust. 4. W przypadku osób będących
w stosunku pracy, członkostwo w Związku moż e być realizowane tylko poprzez przynależ noś ć
do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej działającej u pracodawcy, u którego ta osoba
jest zatrudniona.
2. Każ dy członek Związku moż e należ eć wyłącznie do jednej organizacji zakładowej lub
międzyzakładowej, niezależ nie od liczby tytułów uprawniających do członkostwa w Związku.
3. Członek Związku nie moż e należ eć do innego związku zawodowego zarejestrowanego
w Polsce. Nie dotyczy to przynależ noś ci do NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarnoś ć”.
Nabycie członkostwa
§ 9
1. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą komisji
zakładowej lub międzyzakładowej. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa podejmuje
uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków organizacji zakładowej
lub międzyzakładowej, której jest władzą, w terminie nie dłuż szym niż 30 dni od daty złoż enia
4
deklaracji przez kandydata na członka. Odmowa przyjęcia w poczet członków wymaga
pisemnego uzasadnienia.
2. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa moż e scedować uprawnienie, o którym mowa w ust.
1, na komisję wydziałową, oddziałową lub podzakładową, a takż e na prezydium komisji
zakładowej lub międzyzakładowej, jeż eli takie zostały utworzone.
3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku przysługuje prawo wniesienia odwołania do
zakładowego zebrania członków lub delegatów, w terminie nie dłuż szym niż 30 dni od dnia jej
doręczenia. Zakładowe zebranie członków lub delegatów powinno rozpatrzyć odwołanie,
w terminie nie dłuż szym niż 30 dni od dnia jego wniesienia. Od decyzji odmowy przyjęcia
w poczet członków Związku kandydatowi na członka przysługuje prawo wniesienia odwołania
do zarządu regionu w terminie nie dłuż szym niż 30 dni od dnia otrzymania od zakładowego
zebrania członków lub delegatów pisemnej uchwały wraz z uzasadnieniem w tej sprawie.
4. W razie niepodjęcia uchwały przez komisję zakładową lub międzyzakładową albo przez
zakładowe zebranie członków lub delegatów w terminach okreś lonych w ust. 1 i 3, kandydatowi
na członka przysługuje prawo wniesienia odwołania bezpoś rednio do zarządu regionu,
w terminie nie dłuż szym niż 30 dni od dnia bezskutecznego upływu tych terminów.
5. Zarząd regionu jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 3 i 4,
w terminie nie dłuż szym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja zarządu regionu
w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Związku jest ostateczna.
6. Ilekroć w ust. 3 i 4 mówi się o zakładowym zebraniu członków lub delegatów, rozumieć przez to
należ y takż e międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów.
Zachowanie członkostwa w przypadku zmiany pracodawcy.
Zmiana przynależnoś ci do podstawowych jednostek organizacyjnych Związku.
§ 10
1. Zmiana przynależ noś ci do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej moż e nastąpić
w wyniku zmiany pracodawcy lub wystąpienia z tej jednostki i kontynuowania członkostwa
w innej podstawowej jednostce organizacyjnej Związku, z zastrzeż eniem postanowień § 8 ust. 1
i 2 oraz § 19 ust. 2, a takż e w wyniku zmian obszaru działania organizacji zakładowych lub
międzyzakładowych.
2. W przypadku zmiany pracodawcy przez członka Związku, powodującej koniecznoś ć zmiany
przynależ noś ci do podstawowej jednostki organizacyjnej, staje się on z mocy prawa członkiem
organizacji zakładowej lub międzyzakładowej działającej u nowego pracodawcy zgodnie
z miejscem jego pracy.
3. Członek Związku, o którym mowa w ust. 2, jest zobowiązany udokumentować stosownym
zaś wiadczeniem swoją przynależ noś ć do Związku w poprzedniej organizacji zakładowej lub
międzyzakładowej. Bez jej udokumentowania będzie traktowany jak kandydat na członka
Związku, do którego stosuje się postanowienia zawarte w § 9.
4. Członek Związku, który utracił prawo przynależ noś ci do dotychczasowej podstawowej jednostki
organizacyjnej Związku lub z niej wystąpił, a chce kontynuować członkostwo w Związku,
przystępuje do innej zakładowej lub międzyzakładowej organizacji, w stosunku do której
przysługuje mu prawo przynależ noś ci, zgodnie z zastrzeż eniem postanowień § 8 ust. 1 i 2 oraz
§ 19 ust. 2, w terminie nie dłuż szym niż 3 miesiące od utraty prawa przynależ noś ci lub
wystąpienia z organizacji dotychczasowej. Po upływie powyż szego terminu jego członkostwo
w Związku ustaje z mocy prawa.
5. Zasady postępowania w przypadku zmiany przynależ noś ci do podstawowej jednostki
organizacyjnej Związku, spowodowanej zmianą obszaru działania organizacji zakładowych lub
międzyzakładowych, regulują postanowienia uchwały Komisji Krajowej podjętej na podstawie
postanowień § 21.
6. Przejś cie na emeryturę lub rentę oraz utrata zatrudnienia nie powodują ustania członkostwa
w dotychczasowej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej.
5
§ 11
1. Członek Związku, podejmujący zatrudnienie u pracodawcy nie objętego działalnoś cią
podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, moż e:
1) pozostać członkiem dotychczasowej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, jeż eli
komisja zakładowa lub międzyzakładowa wyraziła na to zgodę, a nowy pracodawca działa
na terenie objętym działalnoś cią dotychczasowego regionu; wówczas dotychczasowa
organizacja zakładowa lub międzyzakładowa rozszerza swój zakres działania na nowy
zakład pracy. Decyzje o rozszerzeniu lub nierozszerzeniu zakresu dzia łania organizacji
zakładowej lub międzyzakładowej na pracodawcę nieobjętego działalnoś cią ż adnej
podstawowej jednostki organizacyjnej Związku podejmuje komisja zakładowa lub
międzyzakładowa w terminie nie dłuż szym niż 30 dni od momentu przyjęcia wiadomoś ci
o tym fakcie,
2) złoż yć deklarację członkowską w dowolnie wybranej przez siebie organizacji zakładowej lub
międzyzakładowej działającej na terenie danego regionu. Po przyjęciu tej osoby w poczet
członków, organizacja przyjmująca rozszerza swój dotychczasowy zakres działania na
nowego pracodawcę zatrudniającego tę osobę, przy czym dotychczasowa organizacja
zakładowa przekształca się w organizację międzyzakładową.
2. Organizacja zakładowa lub międzyzakładowa, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ma prawo
odmówić przyjęcia w poczet swoich członków osoby, o której mowa w tym ustępie. Przyjęcie
lub odmowa przyjęcia w poczet członków organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, powinna nastąpić w terminie nie dłuż szym niż 30 dni od złoż enia deklaracji
członkowskiej. Niepodjęcie decyzji w tym terminie jest równoznaczne z decyzją odmawiającą
przyjęcia w poczet członków organizacji zakładowej lub międzyzakładowej. Decyzja
odmawiająca przyjęcia do danej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej jest ostateczna.
3. W przypadku odmowy przyjęcia do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub braku zgody na rozszerzenie zakresu dzia łania, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, członek Związku ma prawo zwrócić się do właś ciwego zarządu regionu. Zarząd
regionu ma obowiązek wskazania, nie później niż w terminie 30 dni, organizacji zakładowej lub
międzyzakładowej, w której będzie mógł kontynuować swoje członkostwo.
Zawieszenie członkostwa
§ 12
1. Zawieszenie członkostwa w Związku polega na utracie praw członka Związku przez okreś lony
czas z jednoczesnym zwolnieniem z wykonywania obowiązków członkowskich. Zawieszenie
członkostwa następuje ze względów formalnych w przypadku zaistnienia przeszkód prawnych
w przynależ noś ci do związków zawodowych, wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa albo gdy wymaga tego specyfika pełnionych funkcji publicznych.
2. W okresie zawieszenia członkostwa osoba, której to dotyczy, nie jest członkiem Związku
w rozumieniu postanowień Statutu. Jednakż e okres ten nie powoduje przerwy w członkostwie,
o którym mowa w § 50 ust. 2 pkt 1, ale nie jest zaliczany do łącznego czasu trwania
członkostwa.
3. Szczegółowe zasady postępowania w sprawach o zawieszenie członkostwa okreś la uchwała
Komisji Krajowej.
Ustanie członkostwa
§ 13
1. Członkostwo Związku ustaje na skutek:
1) wystąpienia ze Związku,
2) pozbawienia członkostwa (wykluczenia ze Związku),
3) skreś lenia z rejestru członków,
4) niezachowania trybu postępowania, o którym mówi § 10 ust. 4,
5) ś mierci członka Związku.
6
2. Wystąpienie ze Związku następuje w formie pisemnego oś wiadczenia woli członka Związku,
skierowanego do właś ciwej komisji zakładowej lub międzyzakładowej.
3. Pozbawienie członkostwa (wykluczenie ze Związku) następuje w wyniku uchwały komisji
zakładowej lub międzyzakładowej podjętej na skutek poważ nego naruszenia przez członka
Związku postanowień Statutu, innych postanowień prawa wewnątrzzwiązkowego lub
postępowania nielicującego z godnoś cią członka Związku. Uchwała musi być podjęta
w głosowaniu tajnym i wymaga pisemnego uzasadnienia. Od uchwały pozbawiającej
członkostwa przysługuje prawo odwołania do zakładowego zebrania członków lub delegatów,
w terminie nie dłuż szym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały. Zakładowe zebranie członków
lub delegatów moż e rozpatrzyć odwołanie w terminie nie dłuż szym niż 30 dni od dnia
wniesienia odwołania. W razie podtrzymania decyzji o pozbawieniu członkostwa lub niepodjęcia
uchwały przez zakładowe zebranie członków lub delegatów w wyznaczonym terminie,
odwołującemu się przysługuje prawo wniesienia odwołania do zarządu regionu, w terminie nie
dłuż szym niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji zakładowego zebrania członków lub delegatów
albo od dnia bezskutecznego upływu terminu rozpatrzenia odwołania przez zakładowe zebranie
członków lub delegatów.
4. Zarząd regionu jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 3,
w terminie nie dłuż szym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja zarządu regionu
w sprawie pozbawienia członkostwa jest ostateczna.
5. Skreś lenie z rejestru członków następuje z powodu zalegania z zapłatą składki związkowej
należ nej za co najmniej 3 miesiące, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez komisję
zakładową lub międzyzakładową do uregulowania tych należ noś ci, w terminie nie krótszym niż
30 dni.
6. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa ma obowiązek wysłania wezwania, o którym mowa
w ust. 5, niezwłocznie po stwierdzeniu niewypełnienia obowiązku opłacania składek przez
członka Związku.
7. Nieuregulowanie przez członka Związku zaległych składek, w terminie ustalonym przez komisję
zakładową lub międzyzakładową, powoduje skreś lenie go z rejestru członków przez komisję
zakładową lub międzyzakładową na podstawie podjętej uchwały. Komisja zakładowa lub
międzyzakładowa zawiadamia zainteresowanego członka o uchwale skreś lającej go z rejestru
członków, w terminie nie dłuż szym niż 7 dni od daty jej podjęcia.
8. Od skreś lenia z rejestru członków przysługuje prawo odwołania do zarządu regionu, w terminie
nie dłuż szym niż 14 dni od otrzymania zawiadomienia o skreś leniu. Zarząd regionu uchyla albo
utrzymuje w mocy uchwałę o skreś leniu z rejestru członków. Zarząd regionu lub, w jego imieniu,
prezydium - jeś li takie uprawnienie zostało mu przekazane - jest zobowiązany do podjęcia
decyzji, w terminie nie dłuż szym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja zarządu regionu
jest ostateczna.
9. W przypadku odwołania się od uchwały pozbawiającej członkostwa, uchwała ta ulega
zawieszeniu do czasu podjęcia decyzji przez zakładowe zebranie członków lub delegatów bądź
przez zarząd regionu.
10. Ilekroć w tym paragrafie mowa o zakładowym zebraniu członków lub delegatów należ y przez to
rozumieć również międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów.


ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU


§ 14
1. Członek Związku ma prawo do:
1) korzystania z pomocy Związku w obronie praw pracowniczych i obywatelskich,
2) otrzymywania pomocy, w tym finansowej, w okresie pozostawania bez pracy ze
względu na prowadzoną działalnoś ć związkową,
7
3) wybierania i bycia wybieranym do władz Związku, z uwzględnieniem zasady
równoś ci, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i innych aktów prawa
wewnątrzzwiązkowego,
4) pomocy Związku w sytuacjach losowych, zgodnie z zasadami okreś lonymi
w uchwale finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów, o której mowa w § 69,
5) występowania z wnioskami i postulatami do władz Związku,
6) informacji o decyzjach i innych działaniach władz Związku oraz wglądu do
dokumentów dotyczących jego osoby,
7) obrony w przypadku postawienia mu zarzutów w sprawach wewnątrzzwiązkowych
oraz do uczestniczenia w zebraniach, na których podejmowane są decyzje
dotyczące jego osoby,
8) uczestniczenia w posiedzeniach władzy stanowiącej i wykonawczej na zasadach
okreś lonych w regulaminach obrad tych władz.
2. Członek Związku zatrudniony u kilku pracodawców, objętych działaniem róż nych podstawowych
jednostek organizacyjnych Związku, ma prawo do obrony swoich praw wobec pracodawców
przez podstawowe jednostki organizacyjne Związku działające u tych pracodawców.
§ 15
Członek Związku jest zobowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku oraz regularnie płacić
składki członkowskie,
2) brać udział w ż yciu związkowym,
3) uczestniczyć w zebraniach w jednostkach organizacyjnych Związku, do których
należ y oraz w posiedzeniach władz Związku, do których został wybrany,
a w szczególnoś ci w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych,
4) solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek
i powstrzymywać się od nieakceptowanego przez Związek udziału w akcjach
organizowanych przez inne związki zawodowe,
5) nie podejmować czynów, które naruszają dobre imię Związku.


ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU


Zagadnienia ogólne
§ 16
1. Związek jest zorganizowany na zasadzie terytorialno - branż owej.
2. Terytorialnymi jednostkami organizacyjnymi Związku są organizacje zakładowe,
międzyzakładowe i regiony oraz inne jednostki tworzone na mocy postanowień § 23.
3. Branż owymi jednostkami organizacyjnymi Związku są krajowe i regionalne sekretariaty
branż owe, krajowe i regionalne sekcje branż owe oraz inne jednostki tworzone na mocy
postanowień § 25.
4. Ponadto mogą być tworzone, na mocy postanowień § 30, struktury problemowe, w tym
zawodowe.
§ 17
Związek posiada osobowoś ć prawną. Ponadto osobowość prawną posiadają: organizacje
zakładowe, organizacje międzyzakładowe, organizacje podzakładowe, regiony, krajowe
sekretariaty branż owe, Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów, Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków.
§ 18
1. Struktura Związku, której władza jest jednocześ nie organem rejestrującym, pełni wobec
zarejestrowanej przez siebie struktury funkcję nadzorczą, koordynuje jej działalnoś ć oraz
8
podejmuje wiąż ące ją decyzje, a takż e moż e dokonać jej wyrejestrowania, zgodnie
z postanowieniami § 31.
2. Krajowy sekretariat branż owy koordynuje działalność należ ących do niego krajowych sekcji
branż owych.
Terytorialne jednostki organizacyjne Związku
§ 19
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są: zakładowe organizacje
koordynacyjne, organizacje zakładowe i organizacje międzyzakładowe z zastrzeż eniem
postanowień ust.2
2. U jednego pracodawcy moż e działać tylko jedna podstawowa jednostka organizacyjna
Związku.
3. Organizacją zakładową, z uwzględnieniem postanowień ust.6, jest jednostka organizacyjna
Związku zrzeszająca pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, bez względu na
wykonywany przez nich zawód oraz osoby nie pozostające w stosunku zatrudnienia, a będące
członkami tej organizacji zgodnie z zasadami okreś lonymi w Rozdziale II.
4. Organizacją międzyzakładową jest organizacja, która zrzesza osoby, o których mowa w ust. 3,
i swoim zasięgiem działania obejmuje co najmniej dwóch pracodawców.
5. Organizacją międzyzakładową jest również terenowa organizacja Związku – nie mająca swojej
siedziby u ż adnego z pracodawców – zrzeszająca osoby zatrudnione u pracodawców z danego
terenu lub branż y, nieobjętych działaniem innej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
Ponadto organizacją międzyzakładową jest organizacja, która zrzesza wyłącznie osoby
niepozostające w stosunku pracy.
6. Zakładowa organizacja koordynacyjna powstaje u pracodawcy utworzonego w wyniku
połączenia pracodawców objętych dotychczas zakresem działania róż nych podstawowych
jednostek organizacyjnych Związku. Rejestr zakładowych organizacji koordynacyjnych
prowadzi Komisja Krajowa. Szczegółowe zasady funkcjonowania zakładowych organizacji
koordynacyjnych okreś la uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który moż e to uprawnienie
scedować na Komisję Krajową.
7. Organizacje zakładowe i międzyzakładowe tworzą, w miarę potrzeby, niż sze jednostki
organizacyjne Związku. Niż szymi jednostkami organizacyjnymi Związku są w szczególnoś ci:
organizacje wydziałowe, oddziałowe, koła oraz organizacje podzakładowe, o których mowa
w ust. 8.
8. Organizacja zakładowa lub międzyzakładowa, która w wyniku zmiany struktury pracodawcy
utraciła status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, moż e na wniosek władzy
stanowiącej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, której stała się częś cią, zostać
zarejestrowana - przez właś ciwy terytorialnie dla niej zarząd regionu - jako organizacja
podzakładowa. Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji podzakładowych okreś la
uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który moż e to uprawnienie scedować na Komisję
Krajową
§ 20
1. Pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy, chcący utworzyć organizację zakładową,
tworzą tymczasową komisję zakładową. Zadaniem tymczasowej komisji zakładowej jest
doprowadzenie do zarejestrowania organizacji zakładowej przez właś ciwy terytorialnie zarząd
regionu.
2. Organizacja terenowa jest tworzona zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale Krajowego
Zjazdu Delegatów, o której mowa w § 35 ust. 7.
3. Po zarejestrowaniu organizacji zakładowej, tymczasowa komisja zakładowa pełni funkcje
komisji zakładowej do czasu wyboru statutowych władz tej organizacji. Wybory statutowych
władz przeprowadza się w ciągu 3 miesięcy od daty zarejestrowania przez zarząd regionu
danej organizacji zakładowej.
9
4. Ustępy 1 i 3 stosuje się odpowiednio do tworzenia organizacji międzyzakładowej, z tym
zastrzeż eniem, iż w skład tymczasowej komisji międzyzakładowej powinni wchodzić pracownicy
zatrudnieni u wszystkich pracodawców, którzy będą objęci działaniem tej organizacji.
§ 21
1. Zasady łączenia i podziału podstawowych jednostek organizacyjnych okreś la uchwała Komisji
Krajowej, z tym, ż e majątek organizacji zakładowej lub międzyzakladowej, która utraciła status
podstawowej jednostki organizacyjnej Związku i następnie została zarejestrowana jako
organizacja podzakładowa, pozostaje przy niej w całoś ci.
2. Zasady postę powania, w przypadku podziału lub połączenia z inną jednostką organizacyjną Związku,
określa uchwała Komisji Krajowej
§ 22
1. Region tworzą organizacje zakładowe i międzyzakładowe, których teren działania lub siedziba
znajduje się w obszarze działania regionu, a takż e niż sze jednostki organizacyjne organizacji
zakładowych i międzyzakładowych, o których mowa w § 24 oraz § 19 ust.8.
2. Zasięg działania regionu obejmuje obszar spójny, którego granicę okreś lają granice powiatów
wchodzących w jego skład.
3. Krajowy Zjazd Delegatów uchwala zasady tworzenia i funkcjonowania regionów.
4. Decyzję o utworzeniu regionu i okreś leniu jego obszaru działania, zmianie obszaru działania
regionu oraz o wyrejestrowaniu regionu podejmuje Komisja Krajowa.
5. Rejestr regionów prowadzi Komisja Krajowa.
§ 23
Zarząd regionu dokonuje, w oparciu o zasady okreś lone w uchwale Komisji Krajowej, podziału
regionu na oddziały i ich organom przedstawicielskim ma prawo przekazać częś ć swoich
kompetencji. Regulamin funkcjonowania oddziałów ustanawia zarząd regionu zgodnie z zasadami
okreś lonymi w uchwale Komisji Krajowej.
§ 24
Organizacja wydziałowa, oddziałowa i podzakładowa obejmująca swym działaniem częś ć zakładu
pracy znajdującą się na terenie regionu innego niż region rejestrujący organizację zakładową lub
międzyzakładową - na wniosek jej komisji zakładowej lub międzyzakładowej - moż e być
zarejestrowana przez zarząd regionu, na terenie którego prowadzi działalnoś ć związkową. Zasady
działania, warunki i tryb rejestracji takich organizacji okreś la uchwała Komisji Krajowej.
Branżowe jednostki organizacyjne Związku
§ 25
Zasady tworzenia i rejestracji branż owych jednostek organizacyjnych Związku okreś la Krajowy
Zjazd Delegatów z uwzględnieniem postanowień § 16 ust. 3 i §§ 26, 27, 28 i 29.
§ 26
1. Rejestracji i wyrejestrowania krajowych sekretariatów branż owych i krajowych sekcji branż owych
dokonuje Komisja Krajowa, na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zgodnie
z zasadami okreś lonymi w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Rejestracji i wyrejestrowania regionalnych , branżowych jednostek organizacyjnych Związku dokonuje
zarząd regionu.
§ 27
1. Do regionalnej sekcji branż owej , zrzeszającej członków Związku zatrudnionych u pracodawców
z branż y odpowiadającej danej sekcji, mogą należ eć:
1) organizacje zakładowe i międzyzakładowe z danego regionu,
2) niż sze jednostki organizacyjne organizacji zakładowych i międzyzakładowych, nie
należ ących do ż adnej regionalnej lub krajowej sekcji branż owej, zgodnie z zasadami
ustalonymi przez Krajowy Zjazd Delegatów na mocy postanowień § 25.
2. Do krajowej sekcji branż owej mogą należ eć regionalne sekcje branż owe oraz jednostki
organizacyjne Związku - o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 - z regionów, w których nie istnieje
regionalna sekcja, należ ąca do danej krajowej sekcji branż owej.
10
3. Jednostka organizacyjna , o której mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 , moż e należ eć wyłącznie do jednej
regionalnej sekcji branż owej albo krajowej sekcji branż owej, jeż eli nie należ y do niej regionalna
sekcja branż owa z jej regionu.
§ 28
1. Decyzje o wstąpieniu i o wystąpieniu organizacji zakładowej albo międzyzakładowej lub jej
niż szej jednostki organizacyjnej z regionalnej sekcji branż owej lub bezpoś rednio krajowej sekcji
branż owej podejmuje władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
2. Decyzje o wstąpieniu i o wystąpieniu regionalnej sekcji branż owej z krajowej sekcji branż owej
podejmuje władza stanowiąca regionalnej sekcji.
3. Od decyzji odmawiającej rejestracji sekcji branż owej przysługuje prawo wniesienia odwołania do
władzy wykonawczej, która nie później niż 30 dni od złoż enia odwołania, moż e podtrzymać swą
decyzję większoś cią co najmniej 2/3 głosów.
§ 29
1. Krajowa sekcja branż owa moż e ustalić swoją strukturę organizacyjną, tworząc inne wewnętrzne
jednostki organizacyjne Związku zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale Krajowego Zjazdu
Delegatów.
2. Krajowa sekcja branż owa należ y do krajowego sekretariatu branż owego obejmującego swym
zasięgiem działania jej branż ę.
3. Krajowy sekretariat branż owy jest zrzeszeniem krajowych sekcji branż owych, zgodnie
z postanowieniami Krajowego Zjazdu Delegatów, o których mowa w § 25.
Struktury problemowe
§ 30
1. Przy zarządzie regionu, radzie krajowego sekretariatu branż owego, radzie krajowej sekcji
branż owej oraz przy Komisji Krajowej mogą istnieć sekcje problemowe, w tym zawodowe.
2. Sekcje, o których mowa w ust. 1, rejestrowane są przez władze jednostek organizacyjnych
Związku, przy których powstają. Władze te ustanawiają regulaminy działania tych sekcji,
okreś lając w nich między innymi przedmiot działania, wewnętrzną organizację oraz ich prawa
i obowiązki.
3. Do sekcji, o których mowa w ust. 1, mogą należ eć wyłącznie członkowie tej jednostki
organizacyjnej Związku, której władza daną sekcję zarejestrowała. Każ dy członek Związku
moż e należ eć do dowolnej liczby sekcji, o których mowa w ust. 1.
4. Sekcje, o których mowa w ust. 1, mogą łączyć się, zgodnie z zasadami okreś lonymi w uchwale
Komisji Krajowej.
5. Ponadto ,jednostką organizacyjną w ramach struktur problemowych Związku, jest Krajowy
Sekretariat Emerytów i Rencistów, który zrzesza regionalne sekcje emerytów i rencistów.
Zakończenie istnienia Związku i jego jednostek organizacyjnych
§ 31
Decyzję w sprawie wyrejestrowania danej jednostki organizacyjnej Związku ma prawo podjąć władza
wykonawcza , któ ra ją zarejestrowała. Szczegó łowe zasady postę powania w tym zakresie określa uchwała
Krajowego Zjazdu Delegató w, któ ry może przekazać to uprawnienie Komisji Krajowej.
§ 32
1. Wyrejestrowanie danej jednostki organizacyjnej Związku moż e nastąpić z niż ej wymienionych
przyczyn:
1) jednostka organizacyjna przestała zrzeszać odpowiednią liczbę członków
okreś loną postanowieniami uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, który moż e
przekazać to uprawnienie Komisji Krajowej,
2) nastąpił jej podział lub połączenie z inną jednostką organizacyjną,
3) w wyniku podjęcia uchwały, o której mowa w § 56 ust. 4, 5 i 6 oraz §§ 57 i 58,
4) w wyniku niespełnienia wymogów, o których mowa w § 20 ust. 3,
11
5) z własnej inicjatywy , zgodnie z zasadami okreś lonymi w uchwale Krajowego
Zjazdu Delegatów, który moż e przekazać to uprawnienie Komisji Krajowej.
2. Władza wykonawcza Związku dokonująca wyrejestrowania danej jednostki organizacyjnej,
posiadającej osobowoś ć prawną, po stwierdzeniu faktu zakoń czenia jej istnienia, wszczyna
procedurę likwidacyjną, wyznaczając jednocześ nie likwidatora, który po zaspokojeniu
zobowiązań ciąż ących na tej jednostce, pozostały po niej majątek przekazuje na rzecz jednostki
organizacyjnej Związku, której władza dokonuje wyrejestrowania. Procedura nie ma
zastosowania do przypadku okreś lonego w postanowieniach ust. 1 pkt. 2.
§ 33
1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku moż e podjąć wyłącznie Krajowy Zjazd Delegatów, przy czym za
uchwałą musi głosować więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Uchwała nabiera mocy
po zatwierdzeniu jej przez co najmniej 2/3 liczby zarządów regionów, zrzeszających łącznie
ponad połowę członków Związku.
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku, o której mowa w ust. 1, okreś la również :
1) postępowanie likwidacyjne Związku z zastosowaniem zasad okreś lonych w § 32 ust. 2,
stosowanych odpowiednio,
2) sposób podziału i przeznaczenia majątku Związku,
3) postępowanie likwidacyjne oraz sposób podziału i przeznaczenia majątku w odniesieniu
do jednostek organizacyjnych Związku posiadających osobowoś ć prawną,
z uwzględnieniem zasad okreś lonych w punkcie 1.
ROZDZIAŁ V
WŁ ADZE ZWIĄZKU I ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE
Postanowienia ogólne
§ 34
1. W Związku i jego jednostkach organizacyjnych funkcjonują następujące rodzaje władz:
1) władza stanowiąca,
2) władza wykonawcza,
3) władza kontrolna.
2. Władzą stanowiącą jest:
1) w organizacji zakładowej i międzyzakładowej –odpowiednio zakładowe lub
międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów,
2) w zakładowej organizacji koordynacyjnej –zakładowe zebranie koordynacyjne
członków lub delegatów,
3) w regionie – walne zebranie delegatów regionu,
4) w sekcji branż owej – walne zebranie delegatów sekcji,
5) w sekretariacie branż owym – kongres sekretariatu,
6) ogólnokrajową – Krajowy Zjazd Delegatów,
7) w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów – Kongres Krajowego
Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
8) w pozostałych jednostkach organizacyjnych są odpowiednie organy, zgodnie
z postanowieniami ust. 7 oraz przepisami szczególnymi wydanymi przez organ
rejestrujący.
3. Władzą wykonawczą jest :
1) w organizacji zakładowej i międzyzakładowej –odpowiednio komisja zakładowa lub
międzyzakładowa,
2) w zakładowej organizacji koordynacyjnej –zakładowa komisja koordynacyjna,
3) w regionie – zarząd regionu,
4) w sekcji branż owej – rada sekcji,
12
5) w sekretariacie branż owym – rada sekretariatu,
6) ogólnokrajową – Komisja Krajowa,
7) w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów – Rada Krajowego Sekretariatu
Emerytów i Rencistów,
8) w pozostałych jednostkach organizacyjnych są odpowiednie organy, zgodnie
z postanowieniami ust. 7 i przepisami szczególnymi wydanymi przez organ
rejestrujący.
4. Władza wykonawcza wybiera swoje prezydium, z wyjątkiem komisji zakładowej lub
międzyzakładowej oraz władzy wykonawczej jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust 7. Władza wykonawcza, której ten wyjątek dotyczy, moż e takie prezydium powołać ,
zgodnie z postanowieniami § 42.
5. Władzą kontrolną jest:
1) w organizacji zakładowej i międzyzakładowej –odpowiednio zakładowa lub
międzyzakładowa komisja rewizyjna,
2) w zakładowej organizacji koordynacyjnej –zakładowa, koordynacyjna komisja
rewizyjna,
3) w regionie – regionalna komisja rewizyjna,
4) w sekcji branż owej – komisja rewizyjna sekcji,
5) w sekretariacie branż owym – komisja rewizyjna sekretariatu,
6) ogólnokrajową – Krajowa Komisja Rewizyjna,
7) w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów – Komisja Rewizyjna Krajowego
Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
8) w pozostałych jednostkach organizacyjnych są odpowiednie organy, zgodnie
z postanowieniami ust. 7 i przepisami szczególnymi wydanymi przez organ
rejestrujący.
6. W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku zarządem, w rozumieniu ustawy
o związkach zawodowych, jest jej władza wykonawcza.
7. W wewnętrznych jednostkach organizacji zakładowych i międzyzakładowych, o których mowa
w § 19 ust. 7, władzą stanowiącą jest odpowiednio: wydziałowe, oddziałowe lub podzakładowe
zebranie członków lub delegatów, władzą wykonawczą jest odpowiednio: komisja wydziałowa,
oddziałowa lub podzakładowa, a władzą kontrolną jest podzakładowa komisja rewizyjna oraz -
jeż eli została powołana – odpowiednio: wydziałowa lub oddziałowa. Analogiczne postanowienia
dotyczą wszystkich wewnętrznych jednostek organizacji zakładowych i międzyzakładowych.
§ 35
1. Władza stanowiąca wybiera władze: wykonawczą i kontrolną, z zastrzeż eniem postanowień
ust. 2 pkt. 2, 3 i 4, ust 3 pkt 2, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2, ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7.
2. W skład Komisji Krajowej wchodzą:
1) przewodniczący Komisji Krajowej,
2) przewodniczący zarządów regionów,
3) przewodniczący rad krajowych sekretariatów branż owych,
4) Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
5) pozostali członkowie Komisji Krajowej wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów.
3. W skład zarządu regionu wchodzą:
1) przewodniczący zarządu regionu,
2) przewodniczący władz wykonawczych regionalnych branż owych jednostek
organizacyjnych i przewodniczący rady regionalnej sekcji emerytów i rencistów,
zgodnie z zasadami ustalonymi przez walne zebranie delegatów regionu,
3) pozostali członkowie zarządu regionu wybrani przez walne zebranie delegatów
regionu.
4. W skład rady krajowego sekretariatu branż owego wchodzą:
1) przewodniczący rady krajowego sekretariatu branż owego,
2) przewodniczący rad krajowych sekcji branż owych należ ących do danego
krajowego sekretariatu branż owego,
13
3) pozostali członkowie rady krajowego sekretariatu branż owego wybrani przez
kongres sekretariatu.
5. W skład komisji zakładowej lub międzyzakładowej wchodzą:
1) przewodniczący komisji zakładowej lub międzyzakładowej,
2) przewodniczący władz wykonawczych jednostek organizacyjnych Związku,
o których mowa w § 19 ust. 7, zgodnie z zasadami ustalonymi przez zakładowe
lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów,
3) pozostali członkowie komisji zakładowej lub międzyzakładowej wybrani przez
zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów.
6.W skład zakładowej komisji koordynacyjnej wchodzą:
1) przewodniczący zakładowej komisji koordynacyjnej,
2) przewodniczący komisji zakładowych organizacji zakładowych należ ących do
zakładowej organizacji koordynacyjnej,
3) pozostali członkowie zakładowej komisji koordynacyjnej wybrani przez zakładowe
zebranie koordynacyjne członków lub delegatów.
7. Władze wykonawcze organizacji międzyzakładowych, o których mowa w § 19 ust. 5, mogą być
wybierane – niekoniecznie spoś ród jej członków, na zasadach okreś lonych w uchwale
Krajowego Zjazdu Delegatów – przez właś ciwy zarząd regionu. W organizacjach tych, na
wniosek co najmniej 1/5 członków danej organizacji, muszą być przeprowadzone wybory władz
wykonawczych na ogólnie obowiązujących zasadach.
§ 36
1. Kadencja każ dej władzy trwa cztery lata. Terminy wyborów na daną kadencję dla władz
poszczególnych szczebli okreś la uchwała Komisji Krajowej. W wyjątkowych przypadkach
Komisja Krajowa moż e przedłuż yć lub skrócić czas trwania kadencji poszczególnych władz, nie
więcej jednak niż o 4 miesiące.
2. Początkiem kadencji władzy stanowiącej jest rozpoczęcie pierwszego posiedzenia tej władzy
w nowej kadencji. Początkiem kadencji władzy wykonawczej i władzy kontrolnej jest moment
wyboru co najmniej połowy jej członków, wybieranych przez daną władzę stanowiącą. Kadencja
prezydium danej władzy jest identyczna z kadencją tej władzy.
3. Początek kadencji danej władzy jest jednocześ nie momentem zakoń czenia poprzedniej
kadencji, niezależ nie od przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1.
Władza stanowiąca
§ 37
1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyż szą władzą stanowiącą w Związku.
2. Władza stanowiąca jest najwyż szą władzą w danej jednostce organizacyjnej Związku, do której
zakresu działania należ ą wszystkie sprawy niezastrzeż one wyraźnie dla innych władz.
3. Władza stanowiąca jest związana w swoim działaniu postanowieniami Statutu oraz
postanowieniami uchwał władz Związku wyż szego rzędu podjętych w zakresie ich właś ciwoś ci.
§ 38
1. Władza stanowiąca podejmuje uchwały i decyzje wiąż ące dla pozostałych władz danej jednostki
organizacyjnej Związku oraz wszystkich władz jednostek podrzędnych w zakresie ich
właś ciwoś ci, z wyjątkami zastrzeż onymi w Statucie.
2. W zakresie spraw finansowo-majątkowych władza stanowiąca podejmuje jedynie uchwały,
które w sposób ramowy nakładają obowiązki w tym zakresie, a konkretne decyzje finansowe
przysługują władzy wykonawczej.
§ 39
1. W skład władzy stanowiącej, z wyjątkiem władzy stanowiącej jednostki organizacyjnej Związku,
którą tworzą wszyscy członkowie danej jednostki, wchodzą delegaci wybierani w okręgach
wyborczych, z zastrzeż eniem postanowień ust. 3 i 4. Sposób podziału na okręgi wyborcze oraz
liczbę delegatów wybieranych w tych okręgach wyborczych okreś la władza wykonawcza danej
jednostki.
14
2. Zasady regulujące sposób przeprowadzania wyborów do władz stanowiących,
z uwzględnieniem zasady proporcjonalnoś ci oraz zasad dopuszczających zastosowanie
wyborów poś rednich, okreś la uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. W skład Krajowego Zjazdu Delegatów wchodzą delegaci wybierani przez walne zebrania
delegatów regionów oraz osoby pełniące funkcje wymienione w § 35 ust. 2 pkt 2 - 4.
4. Władza stanowiąca jednostki podrzędnej wybiera delegatów, a w wyborach poś rednich -
elektorów uprawnionych do wyboru delegatów do władzy stanowiącej jednostki bezpoś rednio
nadrzędnej oraz do władzy stanowiącej odpowiedniej branż owej jednostki organizacyjnej, jeż eli
do niej należ y.
§ 40
1. Do kompetencji władz stanowiących należ y wybór wszystkich pozostałych władz danej
jednostki organizacyjnej Związku.
2. Władza stanowiąca ustala wewnętrzną strukturę organizacyjną danej jednostki Związku,
z zastrzeż eniem postanowień § 23.
Władza wykonawcza
§ 41
1. Władza wykonawcza danej jednostki organizacyjnej Związku kieruje jej działalnoś cią
i reprezentuje ją na zewnątrz Związku oraz wobec innych jednostek organizacyjnych Związku.
W okresie pomiędzy posiedzeniami władzy stanowiącej władza wykonawcza podejmuje
uchwały i decyzje wiąż ące dla wszystkich władz jednostek podrzędnych w zakresie ich
właś ciwoś ci, z wyjątkami zastrzeż onymi w Statucie. Władza wykonawcza dokonuje rejestracji
jednostek organizacyjnych Związku względem niej podrzędnych, z zastrzeż eniem postanowień
§§ 25 i 26, a takż e nadzoruje i koordynuje ich działalnoś ć.
2. Władza wykonawcza danej jednostki organizacyjnej Związku prowadzi politykę finansową tej
jednostki, w tym uchwala i zatwierdza wykonanie budż etu danej jednostki z tym, ż e zakładowa
komisja koordynacyjna stosuje w tym zakresie postanowienia uchwały Krajowego Zjazdu
Delegatów.
3. Ponadto:
1) władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku reprezentuje
członków Związku należ ących do danej podstawowej jednostki organizacyjnej
Związku wobec pracodawcy, zawiera zakładowe układy zbiorowe pracy na
zasadach okreś lonych przepisami prawa powszechnego oraz posiada inne
uprawnienia, wynikające z tychż e przepisów, a takż e moż e przekazać swoje
uprawnienia komisji zakładowej (jeś li władzą wykonawczą podstawowej jednostki
organizacyjnej Związku jest zakładowa komisja koordynacyjna), komisji
podzakładowej, wydziałowej lub oddziałowej,
2) zarząd regionu koordynuje działalnoś ć istniejących w regionie jednostek
organizacyjnych Związku oraz reprezentuje Związek wobec pracodawców i ich
organizacji, władz samorządowych i administracji rządowej, a takż e wobec innych
organizacji i instytucji. Zarząd regionu zawiera ponadzakładowe układy zbiorowe
pracy dla pracowników zatrudnionych na obszarze jego działania. Do
reprezentowania spraw dotyczących całego województwa zarządy regionów,
działające na jego terenie, tworzą organ przedstawicielski, o którym mowa w § 45
ust. 3,
3) rada krajowej sekcji branż owej reprezentuje Związek w zakresie problematyki
związanej z funkcjonowaniem danej branż y wobec organizacji pracodawców oraz
organów administracji pań stwowej, w uzgodnieniu z radą krajowego sekretariatu
branż owego,
4) rada krajowego sekretariatu branż owego reprezentuje Związek w zakresie
problematyki związanej z funkcjonowaniem danej branż y, wobec organizacji
pracodawców i, z upoważ nienia Komisji Krajowej, wobec władz pań stwowych.
Rada krajowego sekretariatu branż owego zawiera ponadzakładowe układy
15
zbiorowe pracy w zakresie danej branż y lub upoważ nia do tego odpowiednią radę
sekcji,
5) władza wykonawcza branż owej jednostki organizacyjnej, na zlecenie nadrzędnych
władz Związku, opiniuje projekty aktów prawnych dotyczące danej branż y lub
zakładu pracy.
6) Komisja Krajowa jest uprawniona do zawierania układów zbiorowych pracy oraz
dokonywania innych czynnoś ci prawnych dotyczących układów w imieniu NSZZ
„Solidarnoś ć”, a takż e moż e scedować to uprawnienie na poszczególne władze
wykonawcze jednostek organizacyjnych Związku, z uwzględnieniem postanowień
punktu 4.
§ 42
1. Prezydium, o którym mowa w § 34 ust. 4, jest organem władzy wykonawczej.
2. Do zadań prezydium władzy wykonawczej należ y kierowanie bież ącą działalnoś cią danej
struktury organizacyjnej Związku.
3. Prezydium władzy wykonawczej tworzą: przewodniczący oraz osoby wybrane na jego wniosek
spoś ród członków tej władzy, w tym jego zastępca lub zastępcy, sekretarz i skarbnik.
Przewodniczący władzy wykonawczej jest jednocześ nie przewodniczącym prezydium tej
władzy.
4. Funkcji sekretarza i skarbnika nie moż na łączyć z funkcją przewodniczącego.
5. Przewodniczący reprezentuje na zewnątrz władzę wykonawczą, z uwzględnieniem
postanowień ust. 7 i 8 oraz § 46, kieruje pracami władzy wykonawczej i jej prezydium,
zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków
władzy wykonawczej i jej prezydium.
6. Władza wykonawcza moż e scedować częś ć swoich uprawnień na prezydium, bez moż liwoś ci
dalszego ich przekazywania innym władzom Związku, z zastrzeż eniem uprawnień do wyboru
członków danego prezydium oraz uprawnień i obowiązków okreś lonych w postanowieniach
§ 28 ust. 3, § 36 ust. 1, § 41 ust. 2, § 61 ust. 2, § 71 ust. 1 i 3.
7. W jednostkach organizacyjnych Związku, posiadających osobowoś ć prawną, czynnoś ci prawne
w imieniu tych jednostek podejmuje co najmniej dwóch członków prezydium, upoważ nionych do
tego stosowną jego decyzją, z wyjątkiem czynnoś ci prawnych wykonywanych przez
przewodniczącego władzy wykonawczej, dokonującego czynnoś ci w imieniu pracodawcy
w stosunku do zatrudnianych przez jednostkę organizacyjną Związku pracowników. Władza
wykonawcza lub jej prezydium moż e upoważ nić osoby spoza swego składu do zawarcia
umowy, z której wynikać mogą zobowiązania finansowe do kwoty w wysokoś ci wyznaczonej
przez tę władzę.
8. W przypadku, kiedy komisja zakładowa lub międzyzakładowa nie powołała prezydium, realizuje
ona jego zadania i wypełnia kompetencje, a w szczególnoś ci okreś lone w postanowieniach ust.
7, udzielając upoważ nienia co najmniej dwom swoim członkom.
9. Komisja zakładowa i międzyzakładowa moż e, za zgodą zarządu regionu, upoważ nić osoby
spoza swego składu do dokonywania czynnoś ci w jej imieniu. W przypadku, gdy upoważ nienie
ma dotyczyć spraw związanych z reprezentowaniem członków Związku wobec pracodawcy lub
organizacji pracodawców, a dana organizacja zakładowa należ y do zakładowej organizacji
koordynacyjnej, wówczas dla waż noś ci upoważ nienia niezbędna jest zgoda zakładowej komisji
koordynacyjnej. Zasady postępowania upoważ niające do wprowadzenia powyż szej procedury
okreś la uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.
§ 43
Władzom wykonawczym, oprócz uprawnień i obowiązków okreś lonych w niniejszym rozdziale,
przysługują również uprawnienia i obowiązki okreś lone w Statucie, uchwałach Krajowego Zjazdu
Delegatów i uchwałach Komisji Krajowej.
16
Władza kontrolna
§ 44
1. Komisja rewizyjna każ dej jednostki organizacyjnej Związku kontroluje władzę wykonawczą tej
jednostki i jej prezydium w zakresie działalnoś ci finansowej, zgodnoś ci działania tej władzy
z postanowieniami Statutu i innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego, wiąż ących tę
władzę oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Komisja rewizyjna nadrzędnej jednostki organizacyjnej Związku moż e polecić dowolnej komisji
rewizyjnej jednostki podrzędnej podjęcie działań kontrolnych mieszczących się w jej
kompetencjach oraz zaż ądać przekazania odpowiednich informacji i wyjaś nień , nie później niż
w terminie 1 miesiąca.
3. Komisja rewizyjna, po powiadomieniu władzy kontrolowanej oraz władzy wykonawczej jednostki
organizacyjnej, w której dana komisja rewizyjna działa, moż e kontrolować władzę podrzędnej
jednostki organizacyjnej. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, komisja rewizyjna musi
powiadomić powyż sze władze, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
4. Komisja rewizyjna danej jednostki organizacyjnej Związku ma prawo ż ądać zwołania
posiedzenia jej władzy stanowiącej, które musi się odbyć w terminie nie dłuż szym niż
2 miesiące od pisemnego złoż enia ż ądania w tej sprawie, a w przypadku Krajowego Zjazdu
Delegatów – w terminie nie dłuż szym niż 3 miesiące. Jeś li w tym terminie posiedzenie władzy
stanowiącej nie odbędzie się, wówczas prawo zwołania tego posiedzenia przechodzi na
komisję rewizyjną.
5. Komisja rewizyjna ma prawo zaż ądać zwołania posiedzenia kontrolowanej władzy w celu
przedstawienia jej wyników kontroli i wniosków pokontrolnych. Posiedzenie to powinno odbyć
się nie później niż 1 miesiąc od dnia przedstawienia pisemnego ż ądania.
6. Komisja rewizyjna ma prawo zaż ądać powtórzenia głosowania, a takż e przeprowadzenia
głosowania imiennego podczas posiedzeń kontrolowanej władzy w sytuacji, gdy, zdaniem
przedstawiciela komisji rewizyjnej, proponowana decyzja jest sprzeczna z postanowieniami
Statutu, prawa wewnątrzzwiązkowego lub z przepisami prawa powszechnego, a takż e w razie
uznania, iż podejmowana decyzja moż e wywoływać skutki finansowe zagraż ające właś ciwemu
funkcjonowaniu danej jednostki. W tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia § 60
ust. 2.
7. Komisja rewizyjna, w wyniku dokonanej kontroli, formułuje ustalenia i wnioski pokontrolne,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowoś ci w kontrolowanej jednostce wydaje zalecenia
pokontrolne.
8. Członek komisji rewizyjnej jest wyłączony z prac kontrolnych wobec jednostki podrzędnej
Związku, której jest członkiem.
9. Zasady funkcjonowania i szczegółowy zakres kompetencji władz kontrolnych róż nych szczebli,
okreś la uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.
Organy przedstawicielskie
§ 45
1. W organizacjach gospodarczych i innych formach organizacyjnych skupiających pracodawców
zatrudniających członków Związku, komisje zakładowe i międzyzakładowe działające u tych
pracodawców, mogą tworzyć wspólne organy przedstawicielskie – międzyzakładowe komisje
koordynacyjne – reprezentujące je wobec organów kierowniczych tych organizacji.
2. Międzyzakładowe komisje koordynacyjne działają zgodnie z zasadami uchwalonymi przez
Komisję Krajową.
3. Zarządy regionów, działające na terenie jednego województwa, tworzą, zgodnie z zasadami
okreś lonymi w uchwale Komisji Krajowej, organ przedstawicielski będący ich wspólną
reprezentacją wobec pracodawców i ich organizacji, władz samorządowych i administracji
rządowej, a takż e wobec innych organizacji i instytucji w sprawach dotyczących całego
województwa.
17
§ 46
Władza wykonawcza moż e ustanowić swoich przedstawicieli do okreś lonych czynnoś ci, nadając im
stosowne kompetencje.
Warunki pełnienia funkcji związkowych
§ 47
1. Członkiem władzy jednostki organizacyjnej Związku moż e być tylko członek danej jednostki,
z wyjątkiem przypadku okreś lonego w § 35 ust. 7.
2. W danej jednostce organizacyjnej Związku, oprócz pełnienia funkcji członka władzy stanowiącej,
moż na być członkiem tylko jednej z następujących władz: wykonawczej lub kontrolnej.
3. Funkcji związkowych w organizacji zakładowej lub międzyzakładowej działającej u danego
pracodawcy, w tym w jej wewnętrznych jednostkach organizacyjnych, nie mogą pełnić :
1) pracodawca,
2) osoba zarządzająca zakładem pracy,
3) osoba upoważ niona w imieniu pracodawcy do nawiązywania lub rozwiązywania
stosunku pracy.
4. Funkcji związkowych na poziomie ponadzakładowym, z wyjątkiem funkcji delegata do władzy
stanowiącej, nie mogą pełnić osoby wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2, z zastrzeż eniem postanowień
ust. 9.
5. Funkcji związkowych, z wyjątkiem funkcji delegata do władzy stanowiącej, nie moż na łączyć
z mandatem posła i senatora.
6. Funkcji związkowych nie moż na łączyć z kierowniczymi stanowiskami w organach władzy
i administracji pań stwowej i samorządowej oraz we władzach innych instytucji pełniących
funkcje publiczne. Wykaz tych stanowisk okreś la uchwała Komisji Krajowej.
7. Funkcji związkowych nie moż na łączyć z kierowniczą funkcją w organach organizacji
politycznych.
8. Funkcją związkową, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest członkostwo we wszystkich
władzach Związku, oprócz członkostwa we władzy stanowiącej jednostki organizacyjnej
Związku, którą tworzą wszyscy członkowie danej jednostki.
9. Zakaz łączenia funkcji, okreś lony w postanowieniach ust. 4, nie dotyczy osób dokonujących
czynnoś ci w imieniu pracodawcy lub zarządzających zakładem pracy w strukturach
organizacyjnych Związku oraz zatrudniających pracowników w podmiotach tworzonych lub
współtworzonych przez Związek bądź jednostkę organizacyjną Związku. Powyż sze zasady
stosuje się takż e do pracodawców, w odniesieniu do których Związek lub jego jednostka
organizacyjna jest podmiotem dominującym, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek
handlowych, stosowanych odpowiednio.
§ 48
Członek władzy wykonawczej lub kontrolnej, pozbawiony mandatu delegata – członka władzy
stanowiącej, która dokonała jego wyboru na daną funkcję, moż e pełnić tę funkcję do czasu
podjęcia decyzji przez daną władzę stanowiącą o jego dalszym pełnieniu funkcji lub odwołaniu
z pełnionej funkcji. Władza stanowiąca jest zobowiązana podjąć tę decyzję na najbliż szym swoim
posiedzeniu.
§ 49
W przypadku naruszenia zakazów okreś lonych w postanowieniach § 47:
1) zarząd regionu stwierdza wygaś nięcie mandatu osób pełniących funkcje
w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku oraz innych jednostkach
organizacyjnych zarejestrowanych przez zarząd regionu,
2) rada krajowego sekretariatu branż owego stwierdza wygaś nięcie mandatu osób
pełniących funkcje we władzach krajowych sekcji branż owych, należ ących do tego
sekretariatu branż owego,
3) Komisja Krajowa stwierdza wygaś nięcie mandatu osób pełniących funkcje we
władzach regionalnych, władzach krajowego sekretariatu branż owego, władzach
18
Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, zakładowej organizacji
koordynacyjnej oraz w ogólnokrajowych władzach Związku.
Podstawowe zasady wyborcze
§ 50
1. Wszystkie władze Związku pochodzą z wyborów bezpoś rednich, z zastrzeż eniem postanowień
§§ 35 i 39.
2. Wybory do władz Związku odbywają się według następujących zasad:
1) kandydatem moż e być :
a) każ dy członek władzy stanowiącej, która dokonuje wyboru, legitymujący się
co najmniej sześ ciomiesięcznym, nieprzerwanym okresem przynależ noś ci do
Związku bezpoś rednio poprzedzającym wybór; powyż szy okres
przynależ noś ci nie dotyczy organizacji nowotworzonych, z wyjątkiem
powstałych w wyniku połączenia lub podziału organizacji już istniejących;
b) członek Związku należ ący do jednostki organizacyjnej, której władza
dokonuje wyboru, mogący wykazać się co najmniej pięcioletnim
nieprzerwanym okresem przynależ noś ci do Związku bezpoś rednio
poprzedzającym wybór oraz uzyskaniem pisemnego poparcia swojej
kandydatury przez co najmniej 25% uprawnionych do głosowania,
w okreś lonym przez ordynację wyborczą terminie;
2) głosowanie odbywa się w sposób tajny,
3) wyborcy przysługuje jeden głos,
4) głosować moż na tylko osobiś cie,
5) głosuje się na poszczególnych kandydatów,
6) wybory są waż ne, gdy wzięła w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do
głosowania,
7) do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy waż nie
oddanych głosów, z tym, ż e głosów waż nych musi być więcej niż głosów nieważ nych.
3. Wyboru dokonuje się na okres kadencji danej władzy lub odpowiednio jej prezydium.
4. Odwołania członka władzy dokonuje ta władza, która go wybrała, z uwzględnieniem zasad
okreś lonych w postanowieniach ust. 2 pkt 2 – 7
§ 51
1. Przewodniczący władzy wykonawczej wybierany jest w wyborach bezpoś rednich przez daną
władzę stanowiącą, z zastrzeż eniem postanowień § 35 ust. 7. Przewodniczącego władzy
kontrolnej wybiera ta władza spoś ród swoich członków.
2. Członkowie prezydium władzy wykonawczej są wybierani przez tę władzę na wniosek
przewodniczącego, ze wskazaniem funkcji, na którą dana osoba ma być wybrana.
Przewodniczący moż e wskazać tylko jedną osobę kandydującą na okreś loną funkcję
w prezydium. Wybór na każ dą funkcję w prezydium stanowi oddzielne głosowanie wyborcze.
§ 52
Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad przeprowadzania wyborów wszystkich władz
Związku okreś la uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.
Organizacja i obsługa działania władz Związku
§ 53
Przewodniczący władzy wykonawczej jednostki organizacyjnej Związku, posiadającej osobowoś ć
prawną, dokonuje czynnoś ci w imieniu pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych
przez daną jednostkę.
19
§ 54
1. Funkcje związkowe, które mają być wykonywane w ramach stosunku pracy z wyboru, okreś la
uchwała władzy wykonawczej struktury Związku, posiadającej osobowoś ć prawną.
2. Szczegółowe zasady zatrudniania osób, o których mowa w ust. 1, okreś la uchwała Krajowego
Zjazdu Delegatów.
ROZDZIAŁ VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁ ADZ ZWIĄZKOWYCH
§ 55
1. Władze wszystkich jednostek organizacyjnych Związku zobowiązane są do prowadzenia
działalnoś ci związkowej, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz
zwierzchnich.
2. Prowadzenie przez władze Związku działalnoś ci sprzecznej ze Statutem, innymi aktami prawa
wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz nadrzędnych Związku, powoduje wszczęcie
procedury postępowania przewidzianej w postanowieniach §§ 56 - 58.
§ 56
1. Zarząd regionu, z własnej inicjatywy lub na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej, moż e podjąć
uchwałę o zawieszeniu działalnoś ci władzy wykonawczej i kontrolnej organizacji zakładowej lub
międzyzakładowej, prowadzącej działalnoś ć sprzeczną ze Statutem, innymi przepisami prawa
wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz nadrzędnych, po uprzednim wyznaczeniu terminu
co najmniej 14 dni na dostosowanie tejż e działalnoś ci do postanowień Statutu, prawa
wewnątrzzwiązkowego oraz decyzji władz nadrzędnych Związku.
2. W okresie zawieszenia działalnoś ci władz, o których mowa w ust. 1, statutowe obowiązki
i uprawnienia komisji zakładowej lub międzyzakładowej, z wyjątkiem prawa wykluczania
członków Związku, przejmuje zarząd komisaryczny wskazany przez zarząd regionu,. Obowiązki
i uprawnienia władzy kontrolnej przejmuje regionalna komisja rewizyjna.
3. Zarząd komisaryczny zwołuje posiedzenie zakładowego lub międzyzakładowego zebrania
członków lub delegatów, w terminie nie dłuż szym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały,
o której mowa w ust. 1. W trakcie tego posiedzenia należ y:
1) przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem zarządu komisarycznego o odwołanie
wszystkich członków komisji zakładowej lub międzyzakładowej,
2) przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem o odwołanie członków komisji rewizyjnej,
jeś li zarząd komisaryczny postawił taki wniosek.
W przypadku odwołania członków władz wskazanych w pkt. 1 i 2, należ y przeprowadzić
wybory uzupełniające na zasadach ogólnych.
4. Jeś li w okresie 3 miesięcy, pomimo zwołania przez zarząd komisaryczny, nie odbędzie się
posiedzenie zakładowego lub międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów, albo nie
zostanie przeprowadzona procedura, o której mowa w ust. 3, organizacja zakładowa lub
międzyzakładowa zostaje skreś lona przez zarząd regionu z regionalnego rejestru
podstawowych jednostek organizacyjnych Związku.
5. Jeż eli po zakoń czeniu procedury przewidzianej w postanowieniach ust. 3, komisja zakładowa
lub międzyzakładowa w dalszym ciągu prowadzi działalnoś ć sprzeczną ze Statutem, innymi
aktami prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz nadrzędnych, zarząd regionu moż e
podjąć uchwałę o skreś leniu organizacji zakładowej lub międzyzakładowej z regionalnego
rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych.
6. Od decyzji o skreś leniu z regionalnego rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych
zainteresowanej organizacji służ y prawo wniesienia odwołania do zarządu regionu w terminie
nie później niż 14 dni od doręczenia decyzji skreś lającej z rejestru. Zarząd regionu moż e
podtrzymać swoją decyzję większoś cią co najmniej 2/3 głosów. Decyzja ta jest ostateczna.
20
§ 57
W przypadku groźby naruszenia istotnych interesów Związku wynikających z zachowań (działań
lub zaniechań ) władz Związku, stosuje się procedurę okreś lona w postanowieniach § 56,
z następującymi modyfikacjami:
1) zarząd regionu, z własnej inicjatywy lub na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej,
moż e niezwłocznie podjąć uchwałę o zawieszeniu działalnoś ci władzy
wykonawczej i kontrolnej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej
prowadzącej działalnoś ć sprzeczną ze Statutem, innymi przepisami prawa
wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz nadrzędnych, bez uprzedniego
wyznaczenia terminu, o którym mowa w § 56 ust. 1;
2) zarząd regionu niezwłocznie zawiadamia Komisję Krajową o zawieszeniu
działalnoś ci władz organizacji zakładowej, w trybie okreś lonym w punkcie 1;
Komisja Krajowa, w terminie nie dłuż szym niż 2 miesiące, moż e uchylić decyzję
zarządu regionu; złoż one przez zarząd regionu zawiadomienie, o którym mowa
wyż ej, nie wstrzymuje wykonania uchwały o zawieszeniu.
§ 58
Postanowienia § 56 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku naruszenia Statutu, innych
przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzji władz nadrzędnych, przez władze
regionalnych sekcji branż owych, regionalnych sekretariatów branż owych oraz regionalnych sekcji
emerytów i rencistów, a takż e przez władze regionu, krajowej sekcji branż owej, krajowego
sekretariatu branż owego, zakładowej organizacji koordynacyjnej oraz Krajowego Sekretariatu
Emerytów i Rencistów, przy czym uprawnienia przysługujące zarządowi regionu wykonuje w tych
przypadkach Komisja Krajowa, a uprawnienia przysługujące regionalnej komisji rewizyjnej
wykonuje Krajowa Komisja Rewizyjna .


ROZDZIAŁ VII
ZASADY OGÓ LNE FUNKCJONOWANIA I PODEJMOWANIA DECYZJI
PRZEZ WŁ ADZE ZWIĄZKU


§ 59
1. Posiedzenia władzy stanowiącej zwołuje władza wykonawcza z własnej inicjatywy lub
1) na wniosek władzy kontrolnej,
2) na wniosek poparty przez co najmniej 1/5 członków władzy stanowiącej.
Ponadto Komisja Krajowa zwołuje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek poparty uchwałami co
najmniej 1/3 zarządów regionów. Wniosek o zwołanie posiedzenia władzy stanowiącej musi
okreś lać cel i powód zwołania posiedzenia.
2. W przypadku wniosku dotyczącego zwołania posiedzenia władzy stanowiącej innej niż Krajowy
Zjazd Delegatów, władza wykonawcza zobowiązana jest zwołać to posiedzenie w terminie
umoż liwiającym jego odbycie w ciągu 2 miesięcy od dnia złoż enia wniosku, a w przypadku
wniosku dotyczącego zwołania posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów – w ciągu 3
miesięcy.
3. W przypadku niezwołania przez władzę wykonawczą posiedzenia władzy stanowiącej
w terminach okreś lonych w postanowieniach ust. 2, posiedzenie to zwołuje władza kontrolna.
§ 60
1. Aktami prawnymi wydawanymi przez władze Związku są:
1) uchwały i decyzje, jako akty o charakterze wiąż ącym,
2) stanowiska, opinie, apele i inne dokumenty o podobnym charakterz e., jako
oś wiadczenia wyraż ające pogląd danej władzy jednostki organizacyjnej Związku
w okreś lonej sprawie.
2. Akty, o których mowa w ust. 1, podejmowane są zwykłą większoś cią głosów (więcej głosów
oddanych za daną propozycją niż przeciw niej) w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej
21
połowy uprawnionych do głosowania, chyba ż e Statut stanowi inaczej. Na ż ądanie co najmniej
1/10 uprawnionych do głosowania i obecnych na posiedzeniu, podejmowane są one
w głosowaniu tajnym.
3. Uchwałę o przyjęciu i zmianie Statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większoś cią ponad
połowy głosów wszystkich uprawnionych do głosowania delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
4. Zasady głosowań wyborczych okreś lają postanowienia §§ 50 - 52.
§ 61
1. Uchwały i decyzje wydawane przez władze danej jednostki organizacyjnej Związku nie mogą
być sprzeczne z postanowieniami Statutu oraz aktami prawnymi, o których mowa w § 60 ust. 1
pkt 1, wydanymi przez władze stanowiące i wykonawcze nadrzędnych jednostek
organizacyjnych Związku.
2. W sprawach spornych lub nieuregulowanych postanowieniami Statutu dotyczących interpretacji
jego postanowień , decyzje w formie uchwały podejmuje Komisja Krajowa, która moż e również
dokonać interpretacji uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.
3 Uchwały, o których mowa w ust. 2, ocenia – na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej – Krajowy
Zjazd Delegatów.


ROZDZIAŁ VIII
FINANSE I MAJĄTEK ZWIĄZKU


Zasady ogólne
§ 62
Środki finansowe i majątek Związku oraz poszczególnych jego jednostek organizacyjnych,
posiadających osobowoś ć prawną, pochodzą:
1) ze składek członkowskich,
2) z wpłat członków Związku przeznaczonych na okreś lone cele,
3) z darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
4) z wpływów z zysków podmiotów związanych prawnie ze Związkiem oraz jego
jednostkami organizacyjnymi i prowadzących działalnoś ć gospodarczą,
5) z dzierż aw i najmu nieruchomoś ci oraz innych ś rodków trwałych, a takż e praw
i licencji oraz innych wartoś ci niematerialnych i prawnych, będących własnoś cią
Związku i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych,
6) z nagród,
7) ze zbiórek publicznych.
§ 63
1. Majątkiem Związku jest takż e prawo do znaku NSZZ „Solidarnoś ć” oraz innych symboli, które
zostaną zastrzeż one uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów lub Komisji Krajowej.
2. Prawo do korzystania ze znaków, o których mowa w ust. 1, Komisja Krajowa moż e przenieś ć na
rzecz innych podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi Związku, jednakż e bez
prawa przenoszenia dalej. Komisja Krajowa ma prawo przekazywania wyż ej wskazanych
uprawnień , w okreś lonym przez siebie zakresie, władzom wykonawczym okreś lonych jednostek
organizacyjnych Związku.
Składka członkowska i inne wpływy
§ 64
1. Członek Związku jest zobowiązany do comiesięcznego płacenia składki członkowskiej, z której
finansowana jest działalnoś ć Związku oraz jego jednostek organizacyjnych.
22
2. Wysokoś ć składki ustala Krajowy Zjazd Delegatów w uchwale finansowej, decydując również
o przeznaczeniu jej poszczególnych częś ci na okreś lone cele oraz okreś lając zasady jej
przekazywania poszczególnym jednostkom organizacyjnym Związku.
§ 65
Wszelkie decyzje dotyczące przyjmowania dotacji, spadków, zapisów i darowizn, podejmuje
władza wykonawcza jednostki organizacyjnej Związku posiadającej osobowoś ć prawną lub, z jej
upoważ nienia, prezydium tej władzy.
Dysponowanie majątkiem, przeznaczenie posiadanych ś rodków
§ 66
Środki finansowe, jakimi dysponuje Związek lub jednostka organizacyjna Związku, a takż e
pozostały majątek Związku i jego jednostek organizacyjnych, są przeznaczane na finansowanie
wydatków związanych z działalnoś cią statutową Związku, a w szczególnoś ci na:
1) działalnoś ć organizacyjną, informacyjną, szkoleniową, kulturalno-oś wiatową,
2) badania w zakresie zagadnień socjalnych i inne badania problemów dotyczących
ludzi pracy,
3) upamiętnienie jego historii,
4) działalnoś ć humanitarną,
5) inwestycje, mające na celu zwiększenie majątku Związku lub jednostek
organizacyjnych Związku.
§ 67
1. Każ da władza wykonawcza jednostki organizacyjnej Związku, posiadającej osobowoś ć prawną,
jest dysponentem majątku danej jednostki organizacyjnej i na niej spoczywa obowiązek
prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi
w Rzeczypospolitej Polskiej i przepisami prawa wewnątrzzwiązkowego.
2. Jednostka organizacyjna Związku, posiadająca osobowoś ć prawną, nie odpowiada za długi
i zobowiązania jednostek organizacyjnych Związku jej podległych, a posiadających osobowoś ć
prawną.
3. Jednostka organizacyjna Związku nie posiadająca osobowoś ci prawnej moż e prowadzić
rozliczenia finansowe na zasadzie wyodrębnionej księgowoś ci, za zgodą władzy wykonawczej
jednostki organizacyjnej Związku bezpoś rednio nadrzędnej i posiadającej osobowoś ć prawną.
Udzielenie takiej zgody nie zwalnia władzy wykonawczej jednostki organizacyjnej bezpoś rednio
nadrzędnej i posiadającej osobowoś ć prawną z odpowiedzialnoś ci za całokształt prowadzonej
przez nią działalnoś ci finansowej.
4. Przekazanie ,w okresie trzech miesięcy, ś rodków trwałych lub pienięż nych przez Związek lub
jego jednostkę organizacyjną na rzecz innego związku zawodowego, organizacji społecznej,
organizacji politycznej, stowarzyszenia lub fundacji w wysokoś ci przekraczającej łącznie
miesięczne wpływy ze składek członkowskich na rzecz Związku lub danej jednostki
organizacyjnej Związku - moż e nastąpić wyłącznie za zgodą nadrzędnej władzy wykonawczej.
§ 68
1. Decyzje o charakterze finansowym i majątkowym danej jednostki organizacyjnej Związku
podejmuje wyłącznie władza wykonawcza tej jednostki organizacyjnej Związku, a w jej imieniu
i z jej upoważ nienia – zgodnie z postanowieniami prawa wewnątrzzwiązkowego
i postanowieniami wewnętrznymi tej władzy wykonawczej – jej prezydium oraz inne osoby
upoważ nione przez prezydium.
2. Decyzje finansowe w odniesieniu do funduszy specjalnych podejmują organy decyzyjne
okreś lone w regulaminach tych funduszy.
§ 69
1. Uchwała finansowa Krajowego Zjazdu Delegatów okreś la zasady przyznawania członkom
Związku pomocy finansowej w sytuacjach losowych oraz rodzinie członka Związku w przypadku
jego ś mierci.
23
2. Pomoc ta moż e być udzielana bezpoś rednio przez okreś lone jednostki organizacyjne Związku
lub za poś rednictwem systemu ubezpieczeniowego działającego zgodnie z zasadami
okreś lonymi w uchwale finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów.
§ 70
Podstawowe jednostki organizacyjne Związku, tworzące branż ową jednostkę organizacyjną na
szczeblu regionalnym i krajowym, mogą uczestniczyć w finansowaniu jej działalnoś ci, według
regulaminu sekcji lub sekretariatu.
Budżety i dokumentacja finansowa
§ 71
1. Budż et danej jednostki organizacyjnej jest uchwalany przez jej władzę wykonawczą na
wyznaczony przez tę władzę okres roczny, półroczny lub kwartalny. .
2. Szczegółowe wytyczne w sprawach, o których mowa w ust. 1, okreś la uchwała Komisji
Krajowej.
3. Sprawozdanie z wykonania budż etu jest przedstawiane do zatwierdzenia władzy wykonawczej.
4. Sprawozdanie finansowe za dany rok, w tym bilans i rachunek wyników, jest zatwierdzane
przez władzę wykonawczą lub upoważ nione przez nią prezydium.
§ 72
1. W budż ecie nie są wykazywane wydatki dokonywane w ramach dotacji celowych ze ś rodków
donatora oraz dokonywane w ramach funduszy specjalnych.
2. Wydatki realizowane w ramach funduszy specjalnych zatwierdza właś ciwe gremium, zgodnie
z regulaminem danego funduszu.
3. Realizacja wydatków z dotacji celowych jest przedstawiana władzy wykonawczej w takim trybie,
jak sprawozdanie z wykonania budż etu.
§ 73
1. Budż et okreś lonej jednostki organizacyjnej Związku i jego wykonanie są jawne dla wszystkich
członków tej jednostki.
2. Prawo wglądu w całoś ć dokumentacji finansowej danej jednostki organizacyjnej Związku mają
członkowie prezydium władzy wykonawczej tej jednostki oraz pracownicy księgowoś ci, zgodnie
z posiadanymi upoważ nieniami, a takż e osoby upoważ nione stosowną uchwałą władzy
wykonawczej.
3. Każ dy inny członek władzy wykonawczej danej jednostki organizacyjnej Związku ma prawo
zapoznać się z dokumentacją finansową związaną z zadaniami merytorycznymi, które należ ą
do jego kompetencji.
4. Całoś ć dokumentacji finansowej władzy wykonawczej danej jednostki organizacyjnej Związku
musi być udostępniona na ż ądanie władzy kontrolnej.
5. Regulacje okreś lone w postanowieniach ust. 1- 4 nie wykluczają kompetencji kontrolnych,
wynikających z prawa pań stwowego.
Fundusze celowe, działalnoś ć gospodarcza
§ 74
1. Każ da władza wykonawcza dysponująca ś rodkami oraz Krajowy Zjazd Delegatów mogą
tworzyć fundusze na realizację okreś lonych celów statutowych.
2. Fundusz celowy powinien działać zgodnie z ustanowionym dla niego regulaminem.
3. Na poziomie krajowym i w poszczególnych regionach zostały utworzone fundusze strajkowe.
4. Oprócz funduszu wymienionego w ust. 3, mogą być utworzone inne fundusze,
a w szczególnoś ci: szkoleniowy, ekspercki, stypendialny, rozwoju Związku, pomocy
bezrobotnym, pomocy niepełnosprawnym oraz fundusz związany z organizowaniem
i wspieraniem sportu, turystyki i rekreacji.
§ 75
1. Związek i każ da jego jednostka organizacyjna posiadająca osobowoś ć prawną mają prawo
tworzyć lub współtworzyć podmioty, których zadaniem jest prowadzenie działalnoś ci
24
gospodarczej lub realizacja wyznaczonych celów, w oparciu o okreś lone źródła finansowania
(np. fundacje).
2. Regulacje dotyczące działalnoś ci podmiotów, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać
postanowienia wyłączające moż liwoś ć ponoszenia przez jednostkę organizacyjną Związku
zobowiązań finansowych, wynikających z ewentualnych negatywnych skutków działalnoś ci tych
podmiotów.
3. W przypadku posiadania przez jednostkę organizacyjną Związku udziału w spółce kapitałowej
prawa handlowego, prawo wyznaczania przedstawiciela na zgromadzenie akcjonariuszy lub
udziałowców ma władza wykonawcza danej jednostki, która jednocześ nie okreś la zakres kompetencji
przedstawiciela.


ROZDZIAŁ IX
WSPÓ Ł PRACA Z INNYMI ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI
I ORGANIZACJAMI


§ 76
1. Związek i każ da jego jednostka organizacyjna moż e współpracować z każ dą organizacją,
a w szczególnoś ci z innym związkami zawodowymi, których cele i działalnoś ć są zgodne
z podstawowymi celami i zadaniami Związku.
2. Zasady okreś lone w postanowieniach ust. 1 nie wykluczają współdziałania, którego
koniecznoś ć wynika z postanowień prawa pań stwowego lub międzynarodowego.
3. Decyzję o nawiązaniu współpracy z inną organizacją podejmuje władza wykonawcza. Decyzja
ta musi być zgodna z uchwałami nadrzędnych władz Związku.
§ 77
1. Związek moż e przystępować do międzynarodowych organizacji zrzeszających związki
zawodowe.
2. Jednostka organizacyjna Związku moż e afiliować się w organizacjach, o których mowa w ust. 1,
zgodnie z postanowieniami Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej.
3. Uchwała Komisji Krajowej okreś la zakres obowiązków związanych z afiliacją jednostki, o której
mowa w ust. 2.
4. Zasady współpracy ze związkami zawodowymi, działającymi w ramach podmiotów
prowadzących działalnoś ć w więcej niż jednym pań stwie, okreś la uchwała Komisji Krajowej.


ROZDZIAŁ X
STRAJKI I INNE AKCJE PROTESTACYJNE


Zagadnienie ogólne
§ 78
1. Związek ma prawo organizowania akcji protestacyjnych, do strajku włącznie, w obronie:
1) godnoś ci, praw i interesów swoich członków, pozostałych pracowników, osób
wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a takż e emerytów,
rencistów i bezrobotnych,
2) wolnoś ci związkowych,
3) praw człowieka i zasad sprawiedliwoś ci społecznej.
2. Spory w sprawach, o których mowa w ust. 1, winny być rozstrzygane w pierwszej kolejnoś ci
w drodze negocjacji, a jeś li nie doprowadzą one do pozytywnego załatwienia tych sporów,
Związek i jego statutowo uprawnione władze mogą podejmować akcje protestacyjne, do strajku
włącznie.
25
Akcje protestacyjne
§ 79
1. Akcja protestacyjna moż e być zorganizowana przez Komisję Krajową, zarząd regionu, radę
krajowego sekretariatu branż owego lub radę krajowej sekcji branż owej w uzgodnieniu
z właś ciwą radą krajowego sekretariatu branż owego, a takż e przez zakładową komisję
koordynacyjną, komisję zakładową lub międzyzakładową, stosownie do swoich kompetencji
okreś lonych w postanowieniach ust. 2 – 5.
2. Komisja Krajowa organizuje akcje protestacyjne w sprawach przekraczających zakres działania
jednego regionu lub jednego krajowego sekretariatu bran ż owego oraz udziela zgody na
organizację akcji protestacyjnych organizowanych przez zakładowe komisje koordynacyjne.
3. Zarząd regionu organizuje akcje protestacyjne w obszarze swego dzia łania w sprawach
przekraczających zakres działania jednej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej,
a ponadto ma prawo udzielić zgody na zorganizowanie akcji protestacyjnej poza terenem
zakładu pracy.
4. Rada krajowego sekretariatu branż owego i rada krajowej sekcji branż owej organizuje akcje
protestacyjne w sprawach dotyczących danej branż y.
5. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa organizuje akcję protestacyjną w sprawach
dotyczących zakładu lub zakładów objętych jej działalnoś cią.
§ 80
Udział organizacji zakładowej i międzyzakładowej w akcjach protestacyjnych, organizowanych
przez krajowe sekretariaty branż owe i krajowe sekcje branż owe, nie wymaga zgody zarządu
regionu.
§ 81
Komisja Krajowa, zarząd regionu, rada krajowego sekretariatu branż owego, a rada krajowej sekcji
branż owej po uzgodnieniu z radą krajowego sekretariatu branż owego, są uprawnione do
zobowiązania podległych im jednostek organizacyjnych Związku do udziału w akcji protestacyjnej.
Spory prowadzone przez Związek
§ 82
1. Związek prowadzi spory zbiorowe w oparciu o prawo o sporach zbiorowych oraz inne spory
w oparciu o porozumienia zawarte z organami władzy pań stwowej lub organami samorządu
terytorialnego.
2. Decyzję w sprawie wszczęcia sporów, o których mowa w ust. 1, podejmują:
1) na terenie działania podstawowej jednostki organizacyjnej Związku –jej władza
wykonawcza,
2) na poziomie ponadzakładowym – władza Związku uprawniona do zawarcia
ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.
Strajk
§ 83
1. Strajk moż e mieć formę strajku ostrzegawczego lub strajku właś ciwego:
1) w przypadku, gdy okolicznoś ci na to zezwalają, strajk właś ciwy należ y poprzedzić
strajkiem ostrzegawczym;
2) strajk właś ciwy trwa do chwili, gdy odpowiednia władza Związku ogłosi jego
zakoń czenie; zakoń czenie strajku moż e być przedmiotem porozumienia
z pracodawcą, organami władzy pań stwowej lub organami samorządu
terytorialnego.
2. Zastosowanie represji w stosunku do władz Związku i uniemoż liwienie im tą drogą
podejmowania decyzji, upoważ nia pracowników do podjęcia natychmiastowej akcji strajkowej.
26
3. Komisja Krajowa, zarząd regionu, rada krajowego sekretariatu branż owego lub rada krajowej
sekcji branż owej, po uzgodnieniu z radą krajowego sekretariatu branż owego, moż e ogłosić
strajk solidarnoś ciowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 84
1. W okolicznoś ciach i na zasadach okreś lonych przez prawo, władza wykonawcza, w zakresie,
o którym mowa w § 82 ust. 2, ma prawo podjąć decyzję o przeprowadzeniu strajku.
2. Władza wykonawcza, po podjęciu decyzji o rozpoczęciu strajku, przeprowadza referendum
wś ród pracowników. Decyzja o podjęciu strajku podlega wykonaniu po spełnieniu wymogów
ustawowych dotyczących referendum.
3. Władza wykonawcza, w celu przeprowadzenia strajku, moż e powołać komitet strajkowy,
okreś lając jego kompetencje w drodze uchwały, przy czym kompetencje te mogą dotyczyć
wyłącznie spraw związanych z prowadzeniem strajku.
4. Władza wykonawcza moż e prowadzić strajk wspólnie z innymi związkami zawodowymi,
wyłącznie po zawarciu stosownego porozumienia ze związkami zawodowymi, z którymi
wspólnie będzie prowadzić strajk.
5. W sprawach okreś lonych w ust. 4 postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.


ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE


§ 85
1. W okresie 2 lat od dnia wejś cia w ż ycie zmian w Statucie, władze Związku dostosują wydane
przez siebie przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego do postanowień niniejszego Statutu.
2. Dotychczasowe przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego, w okresie okreś lonym w ust. 1,
obowiązują, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
§ 86
1. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące terytorialnych i branż owych jednostek
organizacyjnych Związku, muszą być wprowadzone w ż ycie w okresie nie dłuż szym niż koniec
kadencji rozpoczętej w 2002 roku.
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące funkcjonowania władz Związku, w okresie przejś ciowym
oraz ustalenia procedur tworzenia nowych jednostek organizacyjnych Zwi ązku, zgodnie
z wymogami Statutu, okreś la uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który moż e te uprawnienia
scedować na Komisję Krajową.
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o nadrzędnych jednostkach organizacyjnych Związku i ich
władzach, należ y przez to rozumieć również Związek jako całoś ć i władze ogólnozwiązkowe.
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o tym, ż e członek Związku należ y do pewnej jednostki
organizacyjnej Związku, należ y przez to rozumieć , ż e należ y on do każ dej jednostki nadrzędnej.
5. Ilekroć wymóg związany z okreś lonym terminem upływa w dniu wolnym od pracy, to niniejszy
termin przedłuż a się do pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.
§ 87
Z dniem wejś cia w ż ycie Statutu ze zmianami uchwalonymi przez Krajowy Zjazd Delegatów w dniu
28 maja 2004 roku, obowiązują poniż sze uregulowania:
1) władze ogólnokrajowe Związku oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Związku
mogą funkcjonować w oparciu o dotychczasowe zasady do koń ca swej kadencji,
w czasie której zmiany wchodzą w ż ycie,
2) jednostki organizacyjne w ramach struktur problemowych mogą kontynuować swą
działalnoś ć w niezmienionej formie organizacyjnej, z uwzględnieniem postanowień
§ 30.
§ 88
Statut wchodzi w ż ycie z dniem rejestracji zmian uchwalonych podczas sesji Krajowego Zjazdu
Delegatów w Spale w maju 2004 roku.